Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
982 65 219

Høringsuttalelser

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold

Sjømat Norge ber om en dialog rundt forhold knyttet til havbruksnæringens behov for tilgang til detaljert bunndata for en best mulig plassering og...

Økt sjøareal til forsvaret

Forsvaret ønsker økte areal avsatt til øvingsvirksomhet. - En må kunne leve i sambruk, mener Sjømat Norge i sitt høringssvar.

Regulering Kongekrabbe

08.11.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har avgitt høringssvar til Fiskeridirektoratet. Se...

Høringssvar – Prøveordning for rullerende MTB

Sjømatnæringen har en felles ambisjon med våre myndigheter om å øke bearbeidingsgrad og verdiskapning i Norge med mål om å skape flere...

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

18.10.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger i...

Forslag til ny forskrift NYTEK22

20.08.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har etter en bred prosess i organisasjonen avgitt sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til ny teknisk forskrift for...

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på...

Akvakulturregelverket

16.04.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har en rekke forslag til endringer i Akvakulturregelverket. Sjømat Norge har gitt sine tilbakemeldinger på...

Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...