Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
908 81 591

Høringsuttalelser

Nasjonal transportplan 2025 – 2036

06.07.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke transportløsninger vil være best for sjømatnæringen? Se hva Sjømat Norge mener om nasjonal trasportplan.

Markedsavgift for konvensjonelle produkt

05.07.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har levert høringssvar om markedsavgiften skal reduseres fra 0,75% til 0,5%.

Endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret

19.06.2023 | Høringsuttalelser  
Det har vært høring på endring av forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret, også...

Fornybar energiproduksjon til havs

15.06.2023 | Høringsuttalelser  
Det har vært høring på program for strategisk konsekvensutredning av nye områder til fornybar energiproduksjon til havs. Se Sjømat Norges...

Havbruk til havs på høring

05.06.2023 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet sendte denne våren på høring forslag til utredningsprogram for havbruk til havs for områdene Norskerenna sør, Frøyabanken...

Høringssvar: Fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark 2023

14.04.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har sendt høringssvaret til Miljødirektoratet, knyttet til forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i...

Torvikutvalget – vår mening

12.04.2023 | Høringsuttalelser  
Hva mener Sjømat Norge om Thorvikutvalgets nye skatteforslag? Last ned og se våre kommentarer.

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

08.03.2023 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 05.12.22 ogvedlagt rapport “Færre og bedre – en evaluering av...

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen,...

Fiske etter kysttorsk i nord

07.02.2023 | Høringsuttalelser  
Hvilke tiltak bør gjelde for å fiske etter kysstorsk nord for 62°N? Fiskeridirektoratet har sendt på høring fiske om kysttorsken og havdeling i...