Karin Gammelsæter
Administrasjonsrådgiver
906 67 515

Høringsuttalelser

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

18.10.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger i...

Forslag til ny forskrift NYTEK22

20.08.2021 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har etter en bred prosess i organisasjonen avgitt sitt høringssvar til Fiskeridirektoratets forslag til ny teknisk forskrift for...

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Sjømat Norge har levert sitt høringssvar til forslaget om krav automatiske vektsystemer som Fiskeridirektoratet og justervesenet har hatt på...

Akvakulturregelverket

16.04.2021 | Høringsuttalelser  
Fiskeridirektoratet har en rekke forslag til endringer i Akvakulturregelverket. Sjømat Norge har gitt sine tilbakemeldinger på...

Konkurransekraft for fremtidens havbruksnæring – ny havbruksstrategi

Sjømat Norge har i dag sendt sitt innspill til regjeringens varslede havbruksstrategi. -Konkurransekraften må sikres gjennom å videreutvikle...

Framtidig forvaltning ILA

Mattilsynet har bedt næringen om innspill til fremtidig forvaltning av ILA i Norge. Her er Sjømat Norges høringssvar...

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Sjømat Norge viser til høringsbrev fra Miljødirektoratet 11.sept 2020 hvor Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet på oppdrag fra Klima- og...

Høringssvar – avgift på produksjon av fisk

Skattedirektoratet har sendt forslag om endring av særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften på høring.

Regulering av kongekrabbefangst i 2021

16.11.2020 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gjeve sitt svar på forslaget til regulering av fangst av kongekrabbe i og utanfor dei kvoteregulerte områda i...

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov...