Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
478 07 910

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Sjømat Norge, som organiserer både rekeindustrien og havbruksnæringen, ser alvorlig på meldingene om dårlige rekefangster. Organisasjonen ber...

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

30.10.2018 | Høringsuttalelser  Industri  
Sjømat Norge har lenge vært bekymret for at dagens gode forvaltningsregime for kongekrabbe blir undergravd av et omfattende ulovlig fiske.

Innspill til Mattilsynets bestilling til VKM om sushi

Mattilsynet vil bestille en vurdering frå Vitenskapskomitéen for mat og miljø (VKM) når det gjelder gravide og utsatte gruppers konsum av...

Havbruksnæringen må ikke skattlegges ut av landet

22.05.2018 | Havbruk  Høringsuttalelser  
- Det diskuteres nå ulike former for skattlegging av havbruksnæringen. Vi mener det er viktig å ta vare på konkurransekraften og at produksjon av...

La en sjark være en sjark

For fiskeindustrien i Norge er det viktig at sjarkene forblir sjarker, og ikke transformeres til større havgående fartøy, skriver Sjømat Norge i...

Høye priser for vekst er uheldig

20.04.2018 | Høringsuttalelser  
- Vi er ikke tjent med at pris på vekst maksimeres. Det er til hinder for å øke verdiskapningen og bedre konkurransekraften, sier Jon Arne Grøttum...

Høringssvar- Gjødselvarer mv. av organisk opphav

13.12.2017 | Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har avgitt høringssvar datert...

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Sjømat Norge er tvilende til at regjeringens fordeling av vekst i lakse- og ørretnæringen virker etter hensikten. Organisasjonen ønsker også...

Nytt regelverk om produksjon og eksport av ikke-konforme varer til tredjestat

23.10.2017 | Høringsuttalelser  Industri  
Mattilsynet gir matprodusenter muligheten til å fravike matregelverkets krav ved eksport til tredjestat på visse vilkår. Dette blir da å betegne...

Om tilpasning av regelverket for rensefisk

04.10.2017 | Havbruk  Høringsuttalelser  
Sjømat Norge har gitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring av aktuelle forskrifter for tilpasning til bruk, oppdrett og oppbevaring...