Dette er Sjømat Norge

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er Norges største sjømatorganisasjon, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring.

Foreningen representerer 900 medlemsbedrifter med over 20.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service, sjømatrederi og fiskehelse.

Blant medlemsbedriftene er både små, lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap i sjømatnæringen. Sjømat Norge arbeider for å sikre stabile rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen.

Noen av Sjømat Norges oppgaver:

  • Ivareta medlemmenes felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter, institusjoner og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for gode rammebetingelser som styrker konkurransekraft og lønnsomt, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser, for bedriftene.
  • Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling, samt sikre gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.
  • Bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen blir hørt gjennom deltakelse på arrangementer, i råd og utvalg.
  • Representere næringen i forhandlinger, og bidra til å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter og institusjoner, både nasjonale og internasjonale.

Sjømat Norge er en landsforening i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi sitter på bred kompetanse innen alle deler av fiskeri- og havbruksnæringen, og er organisert i avdelinger for havbruk, industri og miljø og helse. I tillegg yter vi faglig og juridisk støtte, inklusiv støtte i arbeidsgiverspørsmål.

Mer om fordelene ved å være medlem i Sjømat Norge finner du her

En medlemsstyrt organisasjon

Generalforsamlingen er Sjømat Norges øverste organ og velger styret som har beslutningsmyndighet mellom generalforsamlingene.

Organisasjonskart

Lagre