– Nå må det handles!


Publisert 24.05.2022 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser Industri

– Ingen enkeltvedtak kan bidra til grønn verdiskaping og øke bearbeidingen i norsk fiskeindustri, her må flere ting gjøres noe med.

(LAST NED HØRINGSSVARET TIL VENSTRE I ARTIKKELEN)

Direktør for industri og handel i Sjømat Norge, Stine Akselsen er svært tydelig. Etter en grundig gjennomgang i sektorgrupper, bransjegruppe og styret, leverer nå Norges største sjømatorganisasjon sitt høringssvar om hvordan vilkårene for fiskeindustri i Norge kan bli bedre.

– Vi har hatt en rekke rapporter de siste 30 årene som har sagt noe om norsk fiskeindustri. Mange av rapportene har gitt gode anbefalinger, men lite har vært gjort. I Tveiterås er det flere gode forslag. Våre medlemmer er tydelige, nå må noe skje.

Stine Akselsen

Veksten vil skje i fiskeindustri på land

«Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien», er navnet på Tveiterårutvalgets rapport som ble levert fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i mars i år. Utvalget har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien i Norge.

Ekspertutvalget ble satt ned i 2021 og har arbeidet med over 30 ulike forslag til hvordan fiskeindustrien i Norge kan bli mer grønn og lønnsom.

– I vårt høringssvar er vi tydelige på hva som er kjerneområdene for industrien og hva som må til for å bidra til grønn verdiskaping og økt bearbeiding i Norge. Som fiskeri- og havministeren selv har uttalt er det på land potensialet for vekst i sysselsetting ligger i dag, sier Stine Akselsen.

Rapporten inneholder 32 ulike anbefalinger som i varierende grad går inn i kjernen av det som er viktig for fiskeindustrien. Sjømat Norge registrerer at utvalget har valgt å legge flere av anbefalingene innenfor utvalgets definisjon av det realpolitiske handlingsrommet.

– I så måte er summen av rapporten og de foreslåtte tiltakene et kompromiss som tydelig går på bekostning av industriens behov. I vårt høringssvar peker vi på områder hvor vi mener at man bør gå lenger enn det utvalget anbefaler, sier Akselsen.

– Vårt høringssvar er grundig gjennomarbeidet , sier, Stine Akselsen direktør for handel og industri i Sjømat Norge.

I Sjømat Norges høringssvar fremheves det at sjømat kan og bør spille en sentral rolle i det grønne skiftet. Sjømat Norge har også lagt vekt på behovet for sterkere styring av salgslagene og konkrete endringer i deres regelverk. Det pekes også på behov for å legge til rette for økt kvoteutnyttelse og at råstoff som blir landet er av god kvalitet. I tillegg må arbeidsmiljøloven tilpasses slik at reglene for industrien harmoniseres med reglene til industriens leverandører.

– Dette er alle saker som Sjømat Norge har løftet ved flere anledninger. Det samme gjelder reell prioritering av sjømat i arbeidet med markedsadgang, sier Akselsen.

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kurs i åpenhetsloven

Jon Arne ny president

Høring av evaluering av Statsforvalterens geografiske inndeling

Årssamling i Havbruk nord

Miljøseminar Florø

Vil ha mer aktivitet her i landet  

Gunnar Haagensen innstilt som ny styreleder i Sjømat Norge 

Innspillsmøte om NTP 2025-2036

Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder

Årsarrangementet 2023