– Nå må det handles!


Publisert 24.05.2022 av Øyvind André Haram Høringsuttalelser Industri

– Ingen enkeltvedtak kan bidra til grønn verdiskaping og øke bearbeidingen i norsk fiskeindustri, her må flere ting gjøres noe med.

(LAST NED HØRINGSSVARET TIL VENSTRE I ARTIKKELEN)

Direktør for industri og handel i Sjømat Norge, Stine Akselsen er svært tydelig. Etter en grundig gjennomgang i sektorgrupper, bransjegruppe og styret, leverer nå Norges største sjømatorganisasjon sitt høringssvar om hvordan vilkårene for fiskeindustri i Norge kan bli bedre.

– Vi har hatt en rekke rapporter de siste 30 årene som har sagt noe om norsk fiskeindustri. Mange av rapportene har gitt gode anbefalinger, men lite har vært gjort. I Tveiterås er det flere gode forslag. Våre medlemmer er tydelige, nå må noe skje.

Stine Akselsen

Veksten vil skje i fiskeindustri på land

«Grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien», er navnet på Tveiterårutvalgets rapport som ble levert fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i mars i år. Utvalget har sett på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien i Norge.

Ekspertutvalget ble satt ned i 2021 og har arbeidet med over 30 ulike forslag til hvordan fiskeindustrien i Norge kan bli mer grønn og lønnsom.

– I vårt høringssvar er vi tydelige på hva som er kjerneområdene for industrien og hva som må til for å bidra til grønn verdiskaping og økt bearbeiding i Norge. Som fiskeri- og havministeren selv har uttalt er det på land potensialet for vekst i sysselsetting ligger i dag, sier Stine Akselsen.

Rapporten inneholder 32 ulike anbefalinger som i varierende grad går inn i kjernen av det som er viktig for fiskeindustrien. Sjømat Norge registrerer at utvalget har valgt å legge flere av anbefalingene innenfor utvalgets definisjon av det realpolitiske handlingsrommet.

– I så måte er summen av rapporten og de foreslåtte tiltakene et kompromiss som tydelig går på bekostning av industriens behov. I vårt høringssvar peker vi på områder hvor vi mener at man bør gå lenger enn det utvalget anbefaler, sier Akselsen.

– Vårt høringssvar er grundig gjennomarbeidet , sier, Stine Akselsen direktør for handel og industri i Sjømat Norge.

I Sjømat Norges høringssvar fremheves det at sjømat kan og bør spille en sentral rolle i det grønne skiftet. Sjømat Norge har også lagt vekt på behovet for sterkere styring av salgslagene og konkrete endringer i deres regelverk. Det pekes også på behov for å legge til rette for økt kvoteutnyttelse og at råstoff som blir landet er av god kvalitet. I tillegg må arbeidsmiljøloven tilpasses slik at reglene for industrien harmoniseres med reglene til industriens leverandører.

– Dette er alle saker som Sjømat Norge har løftet ved flere anledninger. Det samme gjelder reell prioritering av sjømat i arbeidet med markedsadgang, sier Akselsen.

Vil du vite mer?

 
Øyvind André Haram
Øyvind André Haram
Kommunikasjonssjef
Mobil: 908 81 591
Stine Akselsen
Stine Akselsen
Direktør Industri og handel
Mobil: 901 27 226

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding