Informasjonsmateriell

På norsk In English
årsrapport
Årsmelding 2019
Vedtatt på generalforsamling i 2020
brosjyre
Søknad Fagbrev Havbrukstekniker
korrigert sept 2019 lav oppl
guide
Arbmiljø havbruk
Hvordan kan en lette arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i havbruk? Sammen med Arbeidstilsynet og Fellesforbundet har vi utarbeidet en brosjyre. (under revisjon, kommer ny snart)
guide
Teknisk_Notat_sikkerhettau_20201203
Sikkerhetsfaktorer i tau - En undersøkelse av materialfaktor for tau brukt i NS 9415
årsrapport
Årsmelding 2018
Vedtatt på generalforsamling i 2019
årsrapport
Årsmelding 2020
Vedtatt på generalforsamling i 2021
årsrapport
Årsmelding-2021
Vedtatt på generalforsamling i 2022
årsrapport
Årsmelding 2022
Vedtatt på generalforsamling i 2023
guide
Veileder dyrevelferd
Veileder for dyrevelferd i sjømatproduksjon
guide
Dyrevelferd i havbruk
Prinsippdokument for Sjømat Norge
brosjyre
SJØMAT2030
Sjømat Norges visjonsdokument. Hva vil vi prioritere i årene som kommer?
brosjyre
Seafood 2030 - A blue change of pace
It will be of significant social advantage to utilise Norway's extensive fishing resources to supply healthy seafood to a world with a growing need for food supply stability. How do we do it? This is our vision
guide
Veileder beredskap ved rømming
Sammen med Fiskeridirektoratet har Sjømat Norge laget en veileder til hvordan en bør agere ved rømmingshendelser.
brosjyre
Et_hav_av_muligheter_A4_LR
Brosjyre som passer utmerket som opplæring for ungdomskoler.
guide
Sjekkliste påseansvar, endelig
Sjekkliste for påseansvar ved dykking, utarbeidet av Sjømat Norge.
EØS viktig for norsk sjømat
guide
MAL Fraksjons- og miljø rapport for innsamlet utstyr
Sjømat viktig for Norge og verden
brosjyre
Norwegian Aquaculture
Nurturing growth: the Norwegian way Report on aquaculture in Norway 2017
brosjyre
Havbruk 2030
Vårt visjonsdokument "Havbruk 2030 - Tenke globalt, handle lokalt".
brosjyre
Aquaculture 2030
Our vision "Aquaculture 2030 – Think globally, act locally”.
guide
Bransjeretningslinje
Bransjeretningslinje (utkast) for slakterienes kontroll med legemiddelrester
guide
Avtale om gjenfangst
Avtalemal vedr gjenfangst av rømt oppdrettsfisk.
guide
Bruk av gjenfangstgarn
Avtalemal vedr rett til bruk av felles gjenfangstgarn ved rømming av oppdrettsfisk.
guide
Anbefalinger i forhold til bruk av dusør i forbindelse med gjenfangst i sjø etter rømming av laksefisk v3
Veileder og mal
guide
Mottak av gjenfanget fisk etter rømming
Veileder
brosjyre
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg (plakat)
Plakat (A3) på norsk, engelsk og tysk. For oppslag ved anlegg (2010).
brosjyre
Fiske og ferdsel ved oppdrettsanlegg
brosjyre
Fishing and traffic near fish farms
brosjyre
Fischfang und Schiffverkehr an Fischzuchtanlagen
guide
Hygieneveileder for sjømatproduksjon
Denne veilederen retter seg mot alle virksomheter som håndterer fiskevarer. Som f.eks. fiskemottak, slakterie, filetering og bearbeidingsanlegg. (2016)
guide
Personal hygiene in seafood companies
This guide is aimed at all businesses that process fishery products such as fish landing sites, fish slaughterhouses, filleting and processing facilities etc. (2015).
En introduksjon til hva Sjømat Norge gjør
brosjyre
Et Lakseliv
Denne brosjyren er ment for skoleelever fra 5. trinn til og med 7.trinn.
brosjyre
Norsk havbruk
Om havbruk i Norge. Historie, produksjon, produkter og markeder. Sjømat Norge og Norges Sjømatråd (2012).
brosjyre
Norske fiskerier
Om norske fiskerier. Historie, fangst, produkter og markeder. Sjømat Norge og Norges Sjømatråd (2012)
miljørapport
Miljørapport for norsk sjømatnæring
Sjømat Norges miljørapport. Med hovedvekt på tall og fakta pr. 2012 og frem til juni 2013 (2013).
miljørapport
Environmental Report
Norwegian Seafood Industry. Emphasizing facts and figures from 2012 up to July 2012.
faktaark
Vedtekter for Sjømat Norge
Vedtatt på Generalforsamling i 2015.
guide
Fish oil for human consumption 2010-05
Guide for establishments producing fish oil for human consumption
guide
Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk
Utarbeidet av Fellesforbundet, FHL og Arbeidstilsynet.
brosjyre
NY Sjømat 2025 - villfisk Revidert versjon nov13 (LOW)
brosjyre
Sjømat 2025 – hvordan skape verdens fremste havbruksnæring
Hva må til for å utløse potensialet i havbruk? Rapport fra arbeidsgruppe i FHL (2012).
guide
Sluttrapport skader på not ved vasking i sjø.
FHF900983
Et lakseliv
Hvordan produseres klippfisk?
faktaark
20 spørsmål og svar om laks
Trygg mat, fiskevelferd, fôr, miljø og samfunnsansvar (2013).
faktaark
Spørsmål og svar om fiskefôr
Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett (2009).
Norsk fiskeindustri
Hva er pelagisk industri?
En FHL faktafilm om oppdrettslaksens livssyklus fra rogn til marked.
Stort for Norge
årsrapport
Årsmelding for 2017
Vedtatt på generalforsamlingen i 2018
årsrapport
Sjømat Norges årsmelding for 2016
Vedtatt på generalforsamlingen i 2017
årsrapport
Sjømat Norges årsmelding for 2015
Vedtatt på generalforsamlingen i 2016
årsrapport
FHL årsrapport 2014
Vedtatt på generalforsamlingen i 2015.
årsrapport
FHL årsrapport 2013
Vedtatt på FHLs generalforsamling i 2014.
årsrapport
FHL årsrapport 2012
Vedtatt på generalforsamlingen i 2013.
årsrapport
FHL årsrapport 2011
Vedtatt på generalforsamlingen i 2012.
årsrapport
FHL årsrapport 2010
årsrapport
FHL årsrapport 2009
årsrapport
FHL årsrapport 2008
årsrapport
FHL årsrapport 2007
årsrapport
FHL årsrapport 2006
årsrapport
FHL årsrapport 2005
årsrapport
FHL årsrapport 2004