Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske


Publisert 07.09.2020 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Høringsuttalelser Miljø og Helse

Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov for en mer helhetlig gjennomgang, og at det i denne gjennomgangen også bør gjøres vurderinger omkring om hvilket myndighetsorgan som bør ha ansvaret for forvaltningen av villaks.

Sjømat Norge har ikke direkte interesser i fiske etter anadrom laksefisk. I og med at vurderinger omkring bestandene til laksefisk indirekte legger mye av premissene for en videreutvikling av havbruksnæringen har vi likevel valgt å kommentere noen forhold tatt opp i høringsnotatet.

Mye av det juridiske grunnlaget for høringen er basert på føre var prinsippet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 skal sikre at et manglende kunnskapsgrunnlag ikke står i veien for at myndighetene kan treffe nødvendige beslutninger, dersom det foreligger en «risiko for alvorlig eller irreversibel skade» på naturmangfoldet.  I Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning sin «Status for norske laksebestander i 2020» vises det til at forvaltningsmålene for perioden 2016 – 2019 var nådd eller sannsynligvis nådd for 91 % av bestandene, usikkerhet i mål og vurdering av oppnåelse tatt i betraktning. Det har vært en klar forbedring i oppnåelsen av forvaltningsmålene siden 2009, med en markant økning i antall og andel bestander der målet var nådd.» Basert på Vitenskapelig råd sine vurderinger er det derfor vanskelig å påstå at det foreligger en «reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet». Vi mener ut fra dette at denne vurderingen tilsier at bestandene av laks i Norge er generelt gode, og at det bare er unntaksvis vassdrag som bør ha en særskilt oppfølging. Høringsbrevet legger derfor opp til, basert på uriktig bruk av «føre-var-prinsippet», et for strengt regime generelt, og for sjølaksefiskene spesielt.

Les hele høringssvaret her

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding

Webinar: Konsekvenser av regjeringens skatteforslag

35 mrd på vent