Sjømat Norge mener at det faglige grunnlaget for så betydelige endringer i reguleringer av laksefisk er svakt. Vi mener derfor at det er et behov for en mer helhetlig gjennomgang, og at det i denne gjennomgangen også bør gjøres vurderinger omkring om hvilket myndighetsorgan som bør ha ansvaret for forvaltningen av villaks.

Sjømat Norge har ikke direkte interesser i fiske etter anadrom laksefisk. I og med at vurderinger omkring bestandene til laksefisk indirekte legger mye av premissene for en videreutvikling av havbruksnæringen har vi likevel valgt å kommentere noen forhold tatt opp i høringsnotatet.

Mye av det juridiske grunnlaget for høringen er basert på føre var prinsippet. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 skal sikre at et manglende kunnskapsgrunnlag ikke står i veien for at myndighetene kan treffe nødvendige beslutninger, dersom det foreligger en «risiko for alvorlig eller irreversibel skade» på naturmangfoldet.  I Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning sin «Status for norske laksebestander i 2020» vises det til at forvaltningsmålene for perioden 2016 – 2019 var nådd eller sannsynligvis nådd for 91 % av bestandene, usikkerhet i mål og vurdering av oppnåelse tatt i betraktning. Det har vært en klar forbedring i oppnåelsen av forvaltningsmålene siden 2009, med en markant økning i antall og andel bestander der målet var nådd.» Basert på Vitenskapelig råd sine vurderinger er det derfor vanskelig å påstå at det foreligger en «reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet». Vi mener ut fra dette at denne vurderingen tilsier at bestandene av laks i Norge er generelt gode, og at det bare er unntaksvis vassdrag som bør ha en særskilt oppfølging. Høringsbrevet legger derfor opp til, basert på uriktig bruk av «føre-var-prinsippet», et for strengt regime generelt, og for sjølaksefiskene spesielt.

Les hele høringssvaret her

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

God folkeopplysning

Sjømaten blir digital

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!