Slår inn åpne dører


Publisert 10.02.2017 av Are Kvistad Havbruk  Høringsuttalelser  Miljø og Helse  

Den positive utviklingen med mindre rømming og redusert bruk av legemidler mot lakselus viser at havbruksnæringen er på rett veg. Innsatsen er målrettet og gir resultater. Myndighetene bør derfor være forsiktig med vesentlige endringer i regelverk og strategier uten å involvere næringen bedre, mener Sjømat Norge.

Sjømat Norge har denne uka sendt to høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet som handler om rømming og lakselus. Det er Stortinget som har bedt departementet legge fram forslagene.

– Disse sakene bærer preg av at forvaltningen slår inn åpne dører. Næringen har alt satt i gang med flere av tiltakene og oppnår gode resultater, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Ikke alarmerende
Den ene saken gjelder Fiskeridirektoratets forslag til nasjonal strategi mot rømming fra akvakultur. Sjømat Norge støtter de fem foreslåtte satsningsområdene. I likhet med myndighetene har næringen en nullvisjon for rømming av fisk.

– En del av det som foreslås av målsettinger og tiltak er allerede en del av næringens innsats eller i ferd med å bli det. Andre tiltak har vi selv etterlyst i møter med direktoratet. Dette er positivt, men forslaget inneholder mange uklarheter. Skal man lykkes med en ny strategi, krever det tettere samarbeid med næringen som tross alt må stå for planlegging og gjennomføring av tiltakene, sier Stenwig.

I høringssvaret understreker Sjømat Norge at både rømmingstall og innslag av rømt fisk i elvene går ned. Alle trender for de siste årene viser at tiltakene virker. Dette betyr også at risikoen for ny genetisk innblanding i villaksbestandene er redusert, og at tidligere påvirkning kan være på retur.

– Å utarbeide en ny strategi mot rømming, slik Stortinget har pålagt, kan best skje i samhandling mellom bransjen og forvaltningen, understreker Stenwig.

Etterlyser langsiktighet
Den andre saken gjelder Mattilsynets handlingsplan mot resistens mot lusemidler. Sjømat Norge skriver i høringssvaret at planen ikke er langsiktig nok. Den tar ikke hensyn til at næringen har som mål å komme bort fra bruk av legemidler og at næringen har kommet et langt skritt mot dette målet. Bruken av legemidler er sterkt redusert, og i stedet er det i stort omfang tatt i bruk andre metoder.

I høringssvaret skriver Sjømat Norge at svært mange av de foreslåtte tiltakene i planen alt er iverksatt eller under iverksettelse, også når det gjelder tiltak som dreier seg om å motvirke resistens mot legemidler.

– Og det er viktig å skille mellom tiltakene som må settes inn for å holde lusenivåene lave i produksjonen, og tiltak for å forebygge resistensutvikling. På sikt kommer legemidler til å bli brukt så lite at sannsynligheten for resistens derfor blir liten. Her har næringen kommet lenger enn Mattilsynet har fått med seg. Handlingsplanen vil på flere punkter derfor være utgått på dato når den er ferdig, mener Stenwig.

 

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret