Skadelig skatteøkning for sjømatbedriftene


Publisert 30.05.2017 av Øyvind André Haram Sjømat Norge  Havbruk  

Flertallet i Stortingets Næringskomité vil øke skattetrykket på norsk sjømat og ber regjeringen utrede en ny avgift som skal pålegges havbruksbedriftene. Sjømat Norge har gjentatte ganger advart mot ekstraskatten som kan ramme konkurranseevnen og svekke investeringene langs kysten.

– Vi har stor forståelse for at kommunene ønsker mer igjen for å avsette arealer til matproduksjon i sjø. Derfor var etableringen av Havbruksfondet et godt tiltak fordi det er basert på at bedriftene betaler penger til kommunene for økning i produksjonen. Men nå legges det opp til en ytterligere beskatning uten at Havbruksfondet har fått tid til å virke. Dette er ikke god næringspolitikk og bidrar ikke til konkurransekraft, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– En ny avgift på eksport vil i praksis bare være en generell økning av skattetrykket på en viktig næring som hver eneste dag møter hard konkurranse på det globale markedet, sier Ystmark.

Adm. direktør Geir Ove Ystmark.

Næringskomiteen ber regjeringen innføre en avgift per kilo eksportert ubearbeidet fisk. Denne avgiften skal tilføres Havbruksfondet for så å fordeles ut til kommunene i henhold til andel av MTB/lokalitetskapasitet hver kommune har. Komiteen mener at selskaper med negativt resultat skal unntas fra denne avgiften.

– Det er slik at laksenæringen har gode tider akkurat nå, men dette er en næring som går opp og ned. Vi skal ikke mange år tilbake før det var røde tall i regnskapene. Et særtrekk ved havbruksnæringen er at den skaper store ringvirkninger i lokalsamfunnene når det går godt, og derfor virker det ekstra dårlig gjennomtenkt å øke skattleggingen av disse hjørnesteinsbedriftene, sier Ystmark.

Han påpeker på at forliket i Stortinget om et havbruksfond basert på vederlag for vekst burde få tid til å virke før en eventuelt innfører annen skattlegging. Havbruksnæringen er en av få næringer som investerer og satser kraftig over hele landet. Det er også uklarheter i vedtaket som gjør at bedriftene nå kan komme til å vegre seg for å investere innenlands i Norge i samme takt i tiden som kommer. Det ser ut til at politikerne ser bort ifra de enorme ringvirkningen havbruksnæringen har i svært mange kystsamfunn.

– Er det noe Norge trenger i årene som kommer, så er det konkurransedyktige bedrifter som ønsker å investere langs kysten og resten av landet. Økt skattlegging er ikke et positivt bidrag i så måte. Vi håper politikerne tenker mer nøye gjennom dette og heller ser på tiltak som kan bidra til at næringen utvikler seg i positiv retning til beste for hele landet. Vi skal nå gi konstruktive innspill til regjeringen slik at innføringen blir minst mulig skadelig for næringsutviklingen langs kysten, sier Ystmark.

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Miljøseminar i Florø

Premierer ikke miljøbevissthet godt nok!

Årssamling, Sjømat Norge havbruk vest

Her er den nye tekse-gjengen

LetSea gikk til topps

Byråkrati med muligheter eller begrensninger?

Nord i Sør 2018

Årssamling, Sjømat Norge havbruk midt