Sjømat Norge sammen for et rent hav


Publisert 14.10.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri

Sjømat Norge stiller seg bak arbeidet for å bekjempe plast i havet.

– Rent hav er en forutsetning for alt liv. Vår visjon er at vi skal produsere mer mat fra havet, men da er det også viktig å bekjempe videre plastforurensning. Plastforurensning av havet er et gigantisk miljøproblem som det haster å løse, sier Henrik Wiedswang Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge.

Årets TV-aksjon er viet WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. Wiedswang Horjen er selv digital bøssebærer under årets aksjon, i tillegg til å være havfadder.

– Å bidra i arbeidet for rene hav er en jobb som går langt ut over oss selv. Det handler om hvem vi er, og hvem vi vil være. Plastforsøpling er først og fremst et globalt problem, og vi må gjøre det vi kan for å hindre videre forsøpling til havene, sier Horjen.

Hele 94 prosent av plasten som havner i havet, synker til bunns, ifølge WWF. Det betyr at det vi ser flytende i vannskorpa og liggende på strendene, kun er toppen av isfjellet. Derfor er det ekstremt viktig å få stanset tilførselen av plastforsøpling før den når havet.

Midlene fra årets TV-aksjon vil gå til å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia, hvor tilførselen av søppel til elver og hav er størst.

Fakta om TV-aksjonen 2020

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal de redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. De ønsker å samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.

Les mer her.

 

WWF TV-aksjonen

Henrik Horjen, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge er bøssebærer under TV-aksjonen om WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet.

Vil minimere eget utslipp

– Vi er først og fremst opptatt av å iverksette tiltak som reduserer eget utslipp av plast og annet avfall, og som sikrer gode mottaksordninger og fortrinnsvis resirkulering av utrangert utstyr. Dernest av å bidra til opprydding. Vår opplevelse er at i sjømatnæringen tas arbeidet med å bekjempe plastforsøpling på høyeste alvor. Våre medlemsbedrifter jobber aktivt med tiltak både knyttet til makro- og mikroplast, og er engasjert i ulike prosjekt for å redusere vår del av påvirkningen, sier Horjen.

Blant annet har Grieg Seafood og Bellona i Finnmark gått sammen om å kartlegge hvordan oppdrettsnæringen kan bidra til å redusere marin plastforsøpling. I regi av Sjømat Norge i Midt Norge pågår tilsvarende et større prosjekt med Akvaplan-niva. Hensikten er å avdekke når og hvordan plast kan komme på avveie fra havbruk, og hvordan vi best kan unngå at dette skjer.

Ifølge WWF kommer 80 prosent av marin forsøpling fra aktiviteter basert på land.

I tillegg har FHF hatt flere forskningsprosjekt for å Identifisere utslippskilder til mikro- og makroplast fra alle komponenter i akvakulturanlegget, samt se på hvordan mengden marin plast på avveie fra fiskeri- og havbrukssektoren kan reduseres. Nye prosjekt med mål om å finne beste praksis for å løse identifiserte utfordringer er nylig lyst ut.

Gode rutiner for avfallshåndtering

I 2017 kom Sintef-rapporten «Avfallshåndtering fra sjøbasert havbruk», som blant annet konkluderte med at norske havbruksaktører i dag har rutiner for avfallshåndtering og bruker tilgjengelige tilbud. Sintef konkluderte videre at «Basert på en helhetsvurdering av intervjuene og de reguleringer og miljøsertifiseringer som virker i den norske havbruksnæringen, konkluderes det med at det er lite sannsynlig at norske oppdrettsanlegg er en kilde til omfattende forsøpling.»

Samtidig pekte de også på at vi fortsatt har forbedringspotensial. Sjømat Norge er klar på at bedriftene i sjømatnæringen både har og tar et stort ansvar for å følge opp aktuelle utfordringer.

– I ambisjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon må vi gå foran på alle områder, og sjømatnæringen har et ansvar for at så lite som mulig av plast fra våre virksomheter havner på avveie. Heldigvis ser vi at det nytter, men mengden søppel i verdenshavene er samtidig en påminnelse at dette er en av de viktigste oppgavene vi i fellesskap må løse fremover

SALT: Strandrydding nytter

Sjømat Norge er en samarbeidspartner til Hold Norge Rent, og har også støttet det viktige arbeidet gjennom Fishing for Litter. Hittil i 2020 er det gjennom Hold Norge Rent og Fishing for Litter tatt opp 700 tonn marint avfall fra havbunnen og strandsonen.

Strandrydding i Lofoten Hold Norge Rent

Sjømatorganisasjonene, Senter for oljevern og marint miljø, Visit Lofoten, Lofotodden nasjonalpark, Naturvernforbundet og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja ryddet i Lofoten. Foto: Hold Norge Rent

Les mer her: Strandrydding nytter!

Analyser av strandryddedata registrert gjennom 8 år i Lofoten viser at rydding nytter og at forebygging har effekt, fastslår forsker Marthe Larsen Haarr i SALT. Fiskeridirektoratet har også gjennom sine opprenskningstokter fjernet store mengder tapte fiskeredskap.

– Det er vondt å se tapte fiskeredskap og hvordan det påvirker kyst, strender, og de marine økosystemene. Vi som kommer fra sjømatnasjonen Norge vet hvilket verdifullt matfat havet er, og vi må være flinke til å ta vare på livet i havet. Dykkerne rapporterer heldigvis om mindre nytt søppel, men det er fremdeles masse gammelt søppel på havbunnen fra tidligere synder, sier Horjen

 

Sjømat Norge støtter selv WWF under årets TV-aksjon, og oppfordrer alle til å ta del i aksjonen for å bekjempe plast i havet.  

 

Fra Sjømat Norges målformulering om avfall:

Sjømat Norge har satt mål om effektiv og miljøvennlig håndtering av alt avfall og utrangert utstyr i alle ledd av sjømatproduksjonen knyttet til havbruk og fiskeindustri. Dette betyr blant annet å jobbe for at

  • det skal finnes og opprettholdes gode innsamlingsordninger for alle avfallsfraksjoner, og tilbys solide og varige retur- og gjenvinningsordninger
  • at alle viktige avfallsfraksjoner og alt utrangert utstyr skal oppfattes og håndteres som en ressurs
  • at våre medlemmer produserer, leverer og aktivt velger produkter som enkelt kan resirkuleres.

 

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømaten er en av våre viktigste fremtidsnæringer: – Vi har ingen tid å miste!

Sjømatnæringen er samfunnskritisk virksomhet

Årsmøte Havbruk vest

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte Havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen