Med virkning fra 20 mars ble det vedtatt endringer i permitteringsregelverket som følge av covid-19. Her ble arbeidsgivers lønnsplikt etter permitteringslønnsloven redusert fra 15 til 2 dager. Samtidig ble det vedtatt at staten skulle dekke 18 dager, slik at den samlede stønadsperioden ble 20 dager.

Den 8. april kom det en forskrift som regulerer nærmere om dekningen av lønn fra det offentlige i disse 18 dagene, se; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-04-08-757.

På flere områder adskiller dette seg fra regelverket om lønnsplikt for arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven.

Forskriften fastsetter at folketrygden, etter arbeidsgiverperioden på 2 dager, dekker lønn i 18 kalenderdager med unntak av lørdag og søndag. Disse kalenderdagene regnes uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt tjenestefri eller fravær. Stønaden gis altså for 5 dager per uke, uavhengig av om dette skulle vært arbeidsdager. Dette er annerledes enn dekningen i arbeidsgiverperioden etter permitteringslønnsloven, hvor det kun utbetales lønn for dager hvor arbeidstaker skulle ha arbeidet.

Dette betyr også at dekningsperioden på 18 dager, ikke utvides ved delvis permittering.

Les også: Spørsmål og svar om korona

Når det gjelder dekningsgrad så beregnes stønaden etter en dagsats basert på månedsinntekt, som tilnærmet utgjør full lønn. Dekningen begrenses imidlertid til 6 ganger grunnbeløpet.

Arbeidsgiver som har forskuttert lønn i denne perioden kan få dette refundert av NAV, begrenset oppad til 6 G, se § 8. Arbeidsgivers rett til refusjon er begrenset til permitteringsperioder som startet før 20. april.

Forskriften fastslår at stønaden gis til arbeidstakere som har mottatt permitteringslønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven. Dette tyder på at fiskeindustrien ikke omfattes av de nye stønadsreglene, da «fiskeforedlingsbedrifter» er unntatt fra permitteringslønnsloven, hvilket også er bekreftet av departementet. Se eget brev her: Spørsmål om endringer i permitteringsregelverket gjelder også for fiskeindustrien. Vi arbeider med å få endret konklusjonen i departementets brev, og har i den anledning sendt brev til departementet, les her. Spørsmålet om fiskeindustrien omfattes må foreløpig betraktes som uavklart.

Forskriften gis med virkning fra 20. mars og gjelder frem til 31. oktober.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

The Norwegian Seafood Federation

Skadelige alger (HAB) – Overvåkning og Varsling (Presentasjon)

Eierskap til data i sjømat- og landbruksnæringen

To nye veterinærer

#VerdensVakresteKyst

Revidert nasjonalbudsjett og sjømatnæringen 

Viktig med kontroll

Eit godt grep frå Regjeringa

Digitalt arbeidsmøte om utnyttelse av utslipp fra fiskeoppdrett

Sjømat Norge vil etablere system for bedre fiskehelse