Stopp i fisket, men ingen kjøpestopp


Publisert 11.05.2017 av sjømatnorge.no Industri  

Sjømat Norge har sagt opp avtalen med Norges Sildesalgslag om minstepriser for råstoff til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Fiskeindustrien kan ikke akseptere en avtale som hindrer import av råstoff, og som i praksis gjør at minstepris er høyere enn markedsprisen.

Siden mars 2017 har Sjømat Norge ved gjentatte anledninger tatt opp med Sildelaget at det kunne oppstå en situasjon i tobisfisket hvor de norske minsteprisbestemmelsene kunne gå ut over norske fabrikkers mulighet til å kjøpe tobis fra danske fartøy til markedspris. Dette gir norske fabrikker en konkurransemessig ulempe mot utenlandske konkurrenter, og begrenser muligheten til å importere utenlandsk råstoff til Norge.

– Vi kunne ikke leve med en avtale som i praksis begrenset konkurranseevnen til norske fiskemelfabrikker, og det var derfor ikke lenger grunnlag for noen enighet mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Lik pris for likt råstoff
Fra industrien sin side er det avgjørende at det sikres like konkurransevilkår mellom fabrikkene i Norge og fabrikkene i utlandet. En grunnleggende forutsetning for dette er at det kan betales lik pris for likt råstoff. Det er inngått flere leveringsavtaler mellom utenlandske fartøy og norske anlegg der avtalt pris er under norsk minstepris. Disse avtalene har blitt avvist av Sildelaget.

– Norsk fiskeindustri konkurrerer i et internasjonalt marked. Muligheten til å kjøpe utenlandsk råstoff er svært viktig for at fiskeindustrien i Norge skal overleve. Når avtalen om minstepriser for råstoff til produksjon av fiskemel og fiskeolje begrenset denne muligheten, og Norges Sildesalgslag ikke var villig til å tilpasse avtalen, så var det ikke lenger noe alternativ å videreføre avtalen, sier Johansen.

Som følge av forskjellsbehandling og for høye minstepriser har de norske fiskemelfabrikkene de siste dagene vært avventende i sine kjøp av råstoff. Fabrikkene har like fullt tatt ansvar for råstoffet som har blitt fisket, og har kjøpt fangstene til tross for høy minstepris.

Ber om dialog med Sildelaget
– Vi har nå avtalt et møte med Norges Sildesalgslag, og vil der ta opp denne problemstillingen i sin fulle bredde. Det handler om å sette norsk fiskeindustri i stand til å konkurrere om råstoff på like vilkår. Norske fabrikker vil alltid prioritere å kjøpe råstoff fra norske fartøy, og vi kan ikke se at kjøp av utenlandsk råstoff på noen måte har gått på bekostning av den norske fiskeflåten. For industrien er kapasitetsutnyttelse avgjørende for å sikre lønnsomhet, og utenlandsk råstoff er et viktig supplement til det råstoffet som kjøpes fra norske båter, sier Johansen.

Sjømat Norge mener det er beklagelig at Norges Sildesalgslag istedenfor å legge til rette for en smidig omsetning, heller velger å stoppe fisket etter tobis. Beslutningen går ut over både flåte og industri. Vi kan ikke se at det er noe grunnlag for å stoppe fisket. Vi håper det kommer på plass en snarlig løsning slik at fisket kan komme igang igjen og fabrikkene i Norge kan produsere som normalt.

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret