Lokale forhandlinger:


Publisert 31.05.2017 av Karin Gammelsæter Arbeidsliv  

Resultatet av det sentrale oppgjøret ble vedtatt av LO den 18. april i år. Dette innebærer at de lokale forhandlingene kan starte.

Når det gjelder rammen for det sentrale oppgjøret så ble denne anslått til en årslønnsvekst på 2,4 %. Dette er litt under beregnet kostnadsvekst hos våre handelspartnere som er anslått til ca. 2,5 %. Det er imidlertid over anslått prisvekst for 2017, som er beregnet til 2 %. Dette innebærer at det ligger an til en reallønnsøkning i år.

Elementene i denne rammen er følgende: 

Overheng:         1.1 %    (effekten av lønnstillegg gitt i fjor)
Tarifftillegg        0,3 %    (gjennomsnittseffekten av sentrale tarifftillegg)
Glidning:            1,0 %    (hovedsakelig lokale lønnsforhandlinger i 2017)
Sum:                   2,4 %    (gjennomsnittlig årslønnsvekst)

Effekten av de tarifftillegg som ble gitt ved det sentrale oppgjøret utgjør altså i gjennomsnitt 0,3 % i årslønnsvekst. Hvilke utslag det sentrale oppgjøret får på den enkelte overenskomst og den enkelte bedrift vil imidlertid variere. Dersom man bare må gi kr. 0,50 så må det antas at utslaget blir noe lavere. Dersom man i tillegg får effekter av minstelønnsheving, skifttillegg etc. så må man anta et effekten kan bli betydelig større. Det er greit å minne om at tillegget på 0,3 % ikke skal medregnes for funksjonæravtalene, som ikke gis noen sentrale tillegg.

Det forventes altså at glidningen vil ligge på ca. 1 %. Glidningen er i all hovedsak resultatet av de lokale forhandlingene (samt det at ansatte rykker opp på ansiennitetsskalaer etc.). Hvis vi forutsetter at de lokale forhandlingene skal gi 1 % i årslønnsvekst, så betyr dette at gjennomsnittsbedriften gir et tillegg på 1,3 % i nivåheving pr. 1. april.  

De lokale forhandlingene skal imidlertid foretas på bakgrunn av de fire kriterier, økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkuranseevne. Dette tilsier at tilleggene vil variere, noen vil gi mer enn rammen, andre vil gi mindre. Det er også viktig å minne om at det skal føres reelle forhandlinger og skrives protokoll. Vi henviser i den forbindelse til bestemmelsene om lokale forhandlinger i den enkelte overenskomst.

Se også nærmere informasjon på NHOs hjemmeside, https://www.nho.no/Lonn-og-tariff/Lonnsoppgjoret/

 

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold

– Klok beslutning om grundig utredning av lakseskatt

Gjør som Kåre, bli gründermedlem

Laksen som skatteobjekt