– Arbeidet med å hindre rømming fortsetter


Publisert 24.02.2014 av Are Kvistad Havbruk  0-visjon  Miljø og Helse  

Fiskeridirektoratets rømmingsstatistikk viser at nesten 200.000 laks rømte fra norske havbruksanlegg i 2013. – Økningen fra 2012 er ikke bra. Næringen må lære mer av de som lykkes med gode sikringstiltak, sier leder i FHLs rømmingsutvalg Tarald Sivertsen.

Det er rapportert om 198.000 rømte laks i løpet av fjoråret, framgår det av den offisielle statistikken fra Fiskeridirektoratet. I tillegg rømte det 50 ørret, mens tallet for torsk er 55.000.

– Rømmingstallene gikk ned fra 2011 til 2012, så det er svært beklagelig at vi nå registrerer en økning i antall rømte laks. Vi skal undersøke hendelsene nærmere og se hva vi kan lære av de feil som er gjort. Det vil vi gjøre i dialog med Fiskeridirektoratet og den myndighetsoppnevnte Rømmingskommisjonen, sier Tarald Sivertsen som leder rømmingsutvalget i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Nedgang over tid
Trenden over tid viser at rømmingstallene går ned, og siden 2006 er antall rømte fisk fra anleggene redusert betydelig. Næringen holder fast ved sin nullvisjon for rømming.

– Det er svært mange bedrifter som har innfridd denne visjonen mange år på rad, og det er viktig at hele bransjen lærer av disse selskapene. I tillegg har vi nå økt innsatsen på å lære av nestentilfellene, slik at en kan redusere risikoen ytterligere for at rømminghendelser oppstår.

– Oversikten over innslag av rømt laks i elvene viser også positive trender. Nedgangen her er betydelig, og innslaget i elv er det viktigste. Vi registrerer også meldingene fra Havforskningsinstituttet om at den genetiske innblandingen i villaksstammene er mindre enn tidligere antatt.

Næringen tar ansvar
Havbruksnæringens Miljøfond bidrar hvert år med en rekke tiltak for å ta rømt laks ut av elvene. Siden starten har fondet bevilget 20 millioner kroner til tiltak i 68 elver. De endelige tallene for 2013 vil bli offentliggjort når resultatene av alle skjellanalysene foreligger.

– Gjennom Miljøfondet tar vi ansvar, og det skal vi fortsette med i 2014. Vi har nye søknadsfrister for fondet som er 15. februar og 15. august. Midlene skal gå direkte til kunnskapsmiljøer, elveeiere og andre som setter inn gode tiltak for utfisking og overvåkning av rømt oppdrettsfisk i elv, sier Sivertsen.

– All rømming skal rapporteres
Det siste året har det vært meldt om noen urapporterte hendelser langs kysten. Tarald Sivertsen reagerer svært negativt på dette.

– Alle hendelser skal alltid meldes til myndighetene. Det gjelder både ved faktiske rømmingshendelser og når det er mistanke om rømming, understreker lederen av FHLs rømmingsutvalg.

Dobbeltsikring på settefiskanlegg
Det har også vært gjort en stor innsats for å redusere rømming fra settefiskanlegg de siste årene. Myndighetene stiller krav om dobbelt sikring på anleggene, og i tillegg er det etablert en standard for bygging av settefiskanlegg. FHL mener derfor, i likhet med Fiskeridirektoratet, at rømming av smolt er et betydelig mindre problem i dag enn tidligere.

– Det er svært mange bedrifter som har innfridd denne visjonen mange år på rad, og det er viktig at hele bransjen lærer av disse selskapene. I tillegg har vi nå økt innsatsen på å lære av nestentilfellene, slik at en kan redusere risikoen ytterligere for at rømminghendelser oppstår.

Tarald Sivertsen leder av FHLs rømmingsutvalg

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Tarald Sivertsen
Tarald Sivertsen
Mobil: 90 54 65 75

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan du bli bedre av å digitalisere og automatisere?

Hvordan bør 2,9 milliarder disponeres?

Skal fiske ut fra 63 elver

Legemiddelbruken mot lus må bedres

Nyttig møte om fiskevelferd

Svimmelhet i Sildelaget

Vi ønsker sterke kystkommuner

17.5 milliarder måltid. 132,600 arbeidsplasser

– Viktig med evaluering av laksevassdragene og laksefjordene

På lag for bedre kosthold