Samarbeidsorganet Elvene rundt Trondheimsfjorden får 410.000 kroner fra Havbruksnæringens miljøfond for drivtelling og uttak av rømt fisk fra Orkla og Gaula.

Elvene rundt Trondheimsfjorden søkte tidligere denne måneden om 410.000 kroner til såkalt drivtelling i elvene. Det frivillige Miljøfondet i regi av SjømatNorge har denne uka besluttet å innvilge søknaden fullt ut.

Tiltaket innebærer at dykkere i gytesesongen kartlegger fisken i elva, og samtidig har mulighet til målrettet å plukke ut oppdrettsfisk med bruk av harpun. Dette gir en god oversikt både over gytebestanden og innslag av rømt laks ved telling av all fisk. I begge elvene skal det gjennomføres drivtelling over tre dager.

– Vi har et godt samarbeid med elveeierne og ser det som positivt at de tester ut flere metoder som kan bidra til å gi et best mulig faktagrunnlag. Det er viktig for å kunne ha en riktig forvaltning av lakseelvene, sier fagsjef Trude H. Nordli i Sjømat Norge som har hatt det administrative ansvaret for Havbruksnæringens miljøfond. Det er også viktig for å få så god oversikt som mulig over eventuelt innslag av rømt oppdrettsfisk.

Viktig kunnskap
Drivtelling er et alternativ til stangfiske for å finne hvor stort innslag av rømt laks det er i elvebestandene. Metoden kan samtidig brukes til å ta ut rømt oppdrettslaks ved harpunering. Stangfisket er en omdiskutert metode med flere svakheter og usikkerheter, og Elvene rundt Trondheimsfjorden ønsker derfor å teste ut drivtellingsmetoden som et alternativ der det er mulig.

Etter gjennomføring blir det gjort en evaluering av tiltaket i regi av Skandinavisk Naturovervåkning AS.

30 mill til elvene
Havbruksnæringes miljøfond, som har vært et frivillig miljøfond i regi av SjømatNorge, har siden 2011 bevilget ca 30 millioner kroner til tiltak i et hundretall lakseførende vassdrag. Sammen med elveeierne er det satt i verk mange tiltak for å kartlegge forekomsten av rømt fisk og ta ut oppdrettsfisk der innslaget er for høyt. Fondet er under avvikling fordi ordningen fra 2015 er gjort obligatorisk av myndighetene og skal drives gjennom OURO. OURO er oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk, hvor Trude H Nordli er forretningsfører.

Vil du vite mer?

 
Trude H. Nordli
Trude H. Nordli
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 975 37 319

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!