Fiskehelse i høysete


Publisert 02.11.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Fiskevelferd Havbruk Havbruk Nord Havbruk Midt Miljø og Helse Havbruk Vest

– I vårt samfunnsoppdrag er det en ting som skal være helt klart: Vår matproduksjon skal foregå med en forsvarlig håndtering av våre fisk, sier adm.dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark.  

Andel av fisk som dør før planlagt slakting, er en av flere indikatorer for fiskehelsestatus. I næringen er det bred enighet om målsetningen om å sørge for at andelen dødfisk i lakseproduksjonen skal signifikant ned fra dagens nivå. 

Høsten 2023 har vært uvanlig krevende knyttet til saker gjeldende både sår, lakselus og gjelleproblematikk.  

Les mer: Urolig for sårproblematikk

Bakgrunn
  • NRK har i en rekke artikler satt søkelys på fiskevelferd og fiskehelse.
  • For havbruksnæringen er god fiskeveldferd fiskevelferd og fiskehelse essensielt.
  • Næringen er pålagt overvåkning av fisken. Dette gjøre både av selskapene selv, og av sertifiserte fiskehelseselskap.

– Derfor ber vi nå om et møte med fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth. Med den situasjonen vi har nå så bør det raskt etableres en frivillig konverteringsordning til lavutslippsteknologi. Dette er forslått av Havbruksutvalget (NOU 2022:23 Helhetlig forvalting av akvakultur for bærekraftig verdiskaping). Stortinget har også fattet et anmodningsvedtak for å få på plass en slik ordning, sier Ystmark.

Han legger til at næringen selv har igangsatt et arbeid for å få bedret driften og organiseringen av lokaliteter langs kysten som kan redusere smittepresset. 

Unntakstilstand 

Direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum, forteller at hendelsene med massedød har gjort sterkt inntrykk.   

–  Fiskehelse handler om sykdommer som gir fisken redusert velferd og øker risikoen for død. Sykdommer forebygges gjennom biosikkerhetstiltak, som kan være både generelle og spesifikke, sier Grøttum. 

Han forklarer videre at et ledd i å nå det uttalte felles målet om bedre fiskehelse og redusert dødelighet i matproduksjonen, har Sjømat Norge som organisasjon, satt biosikkerheten i høysete. 

–  Vi må være ærlige å si at fiskehelse er noe vi har hatt utfordringer med over tid, og vi er ikke tilfredse med situasjonen. Derfor startet vi arbeidet for over halvannet år siden med å samle topplederne i havbruksnæringen. Vårt hovedmål er å bedre fiskevelferden.

Jon Arne Grøttum

Grøttum poengterer at sakene knyttet til massedød representerer en unntakstilstand.  

Les også: Vil bidra til at Riksrevisjonens arbeid følges opp

– Situasjonen er krevende. Å oppleve situasjoner med massedød er ethvert selskaps verste mareritt. Bildene gjør inntrykk, og særlig til alle de som jobber i havbruksnæringen og har dette tett innpå seg. Inntrykket er at de som står på merdkanten har et brennende engasjement for fisken, og er opptatt av at fisken skal ha det bra og gjør alt de kan for å lykkes med det.   

Iverksetter tre tiltak

Grøttum viser og til Havforskningsinstituttets forskningssjef innen dyrevelferd, Lars Helge Stien, som ble intervjuet av NRK onsdag 1. november. Hans inntrykket er at oppdretterne er veldig fokusert på fisken sin, de er opptatt av at den skal ha det bra og gjør alt de kan for å lykkes med det.

–  Det er vår oppgave å sikre at disse unntakssituasjonene oppstår så sjeldent som mulig, sier Grøttum.   

–  Sterkt uønskede hendelser, slik som vi nå ser bilder fra, med omfattende og rask sykdomsutvikling inkludert omfattende dødelighet, kan ikke forebygges hundre prosent. Utfordringen er å være tilstrekkelig forberedt på å kunne håndtere slik hendelser. Det vil i praksis si å begrense skadeomfanget som følger av hendelsen, enten det er forebygging av smittespredning eller reduksjon av tap av fiskevelferd. 

For å redusere sannsynligheten for tilsvarende hendelser i fremtiden er det spesielt tre tiltak som vil være viktig 

1. Pågående arbeid med å redusere smittespredning 

Det siste halvannet året har Sjømat Norge arbeidet med å konkretisere en plan for å redusere smittespredning i næringen. Dette er en krevende oppgaver som vil kreve store ressurser for å få gjennomført, men som nå er i ferd med å iverksettes langs kysten.

Næringens selvpålagte krav, sammen med de nye kravene som er satt av både EU og norske myndigheter, gir et godt utgangspunkt for en strategi for å gjøre næringen mer robust mot bakterier og virus.  

2. Konvertering av dagens teknologi til lav-utslipps teknologi 

Den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen i Havbruksutvalget foreslår en konverteringsløsning hvor det åpnes for å endre teknologi hvor dette er hensiktsmessig og mulig. Dette er et forslag som støttes av næringen fordi dette vil kunne være et viktig bidrag til en bedre organiseringen av produksjonen i områder med mindre smitte mellom anleggene.

Sjømat Norge vil be departementet fremskynde sin behandling av denne saken, slik at ordningen eventuelt kan tas i bruk så tidlig som mulig. Det er allerede svært gode erfaringer og produksjonsresultater med blant annet nedsenkbare merder, som i dag er et produkt som er kommersielt tilgjengelig.  

3. En gjennomgang av situasjonen og diskusjon om mulige tiltak med Fiskeriministeren 

Sjømat Norge ser behovet for et nært og godt samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet med sine underliggende etater i å definere hensiktsmessige tiltak for å reduser smittespredning og håndtere sykdomsutbrudd. Det er derfor sendt en forespørsel til statsråden om en gjennomgang av dagens situasjon, næringens forslag til håndteringen og å vurdere eventuelle andre tiltak som vil gjøre næringen mer robust mot sykdom og ha gode rutiner for håndtering av akutte sykdomsutbrudd.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen