Støtter ikke forslag om endret våravlusning


Publisert 08.02.2017 av sjømatnorge.no Havbruk  Høringsuttalelser  

Før årrskiftet sendte Mattilsynet på hastehøring et forslag til endrede krav til våravlusing. I høringssvaret skriver Sjømat Norge at det er svært uheldig at det nok en gang foreslås omfattende endringer i våravlusingen kort tid før tiltak må iverksettes, og uten at det har vært mulig å foreta en forsvarlig effektvurdering.

I korte trekk foreslår Mattilsynet å heve den absolutte grensen for våravlusing fra 0,1 lakselus til 0,2 voksne hunnlus, samtidig som grensen utvides til seks uker. I tillegg er det foreslått et krav om å telle lakselus på fisk i alle merder. Høringsfristen var 7. februar.

Sjømat Norge støtter forslaget om telling i alle merder som forutsetning for tiltak i den enkelte merd. Sjømat Norge kunne imidlertid ikke støtte forslaget om en absolutt grense på 0,2 voksne hunnlus i seks uker.

Hovedbegrunnelsen fra Sjømat Norge er at lakselusens biologi og reproduksjonssyklus sammen med sjøtemperatur og tiltak tilgjengelig må avgjøre når tiltak skal iverksettes. Det er det beste for å holde lusenivåene lave i lengst mulig periode – samtidig som dyrevelferden respekteres. Dette er også gunstig for å bevare effekt av både medisinfrie tiltak og legemidler. Det er også til det beste for utvandrende smolt og for sjøørret og sjørøye, i den grad lusenivåene i havbruk er av betydning for ville bestander.

Les hele høringssvaret her

Høringssvaret oppsummert:

  • Sjømat Norge mener det er svært uheldig at det nok en gang foreslås omfattende endringer i forskriftsfastsatte krav til våravlusing kort tid før tiltak må iverksettes, og uten at det har vært mulig å foreta en forsvarlig effektvurdering.
  • Sjømat Norge mener dagens hovedkriterium (hensynet til et antatt tidspunkt for utvandring av laksesmolt) for våravlusing er mer til skade enn til gavn. Sjømat Norge støtter derfor ikke forslaget om innføring av en absolutt grense på 0,2 voksne hunnlus i en så lang periode som foreslått.
  • Sjømat Norge er enig i at det kan være krav om telling i alle merder dersom tiltakene som skal gjennomføres er planlagt på merdnivå. En økning i antall fisk det skal telles lus på i det omfang som foreslått, har begrenset nytte i forhold til tidspunkt for iverksettelse og effekt av de tiltak som planlegges gjennomført.
  • Primært foreslår Sjømat Norge derfor at dagens ordning videreføres for inneværende år i påvente av en grundigere prosess med revisjon av luseforskriften.
  • Sekundært foreslår Sjømat Norge at dagens forskriftskrav erstattes av et generelt krav om tiltak for å redusere lusenivåene på våren, med utgangspunkt i utvikling av fastsittende og bevegelige stadier, sjøtemperatur, tiltak tilgjengelig og mulighet for gjennomføring på nødvendig tidspunkt.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Økt innsats for innsamling av plast

Ber om like vilkår for laksevekst

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

Dødeligheten på laks går ned

Se så mye de legger igjen

Ny tilstramming i konkurransen om råstoffet

Sildelaget avviser like konkurransevilkår

Rekordlav rømming av laks og ørret