Transport, næring, finans, arbeid og energi og miljø. Sjømat er viktigere enn noen gang. Det fikk politikerene høre da Sjømat Norge sa sine meninger om årets statsbudsjett.

Årets statsbudsjett ble lagt frem 7.oktober. I løpet av høsten skal forslaget ferdigbehandles og vedtas til slutt før jul. Selv om dagens regjering har flertall er det viktig å fremme sine meninger, sier direktør for samfunnskontakt i Sjømat Norge, Aina Valland.

Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Sjømat Norge har vært i fem ulike komiteer i Stortinget i forbindelse med årets Statsbudsjett.

– Vi har brukt høringene om Statsbudsjettet til å fremme saker som er viktige for sjømatnæringen og for å minne om hvor viktig næringen faktisk er for Norge og de utviklingsmulighetene vi har.

Valland mener sjømatnæringen blir viktigere og det trenger politikerene å høre.

– Vi er avhengige av rammebetingelser som skaper arbeidsplasser og dermed trygger velferden vår også i fremtiden. Ikke minst i en tid hvor utgiftene øker og inntektene minker. Da må vi legge til rette for flere arbeidsplasser, økt matproduksjon, økte eksport- og skatteinntekter gjennom våre vekstnæringer.

Fem komiteer
Sjømat Norge har de siste to ukene deltatt på høringer i følgende komiteer: (Under kan du se stikkord hva som ble vektlagt i de ulike komiteene. Du finner og fullstendig høringssvar under høringsuttalselser )

 • Finanskomiteen
 • Næringskomiteen
 • Arbeids- og sosialkomiteen
 • Energi- og miljøkomiteen
 • Transport og kommunikasjonskomiteen

Finanskomiteen

  • Minnet om vårt standpunkt mot grunnrentebeskatning av fiskeri- og havbruksnæringen
  • Den norske formueskatten på arbeidende kapital må reduseres
  • Viktigheten av at det blir en riktig innretning på kompensasjonsordningen for fiskeflåten som får full CO2-avgift slik at negative effekter unngås for fiskeindustrien
  • Støtte til styrking av Skattefunnordningen
  • Støtte til styrking av kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi
  • Åpningstider hos tollkontorene og på grensestasjonene avgjørende for sjømatnæringen
   Åpningstider hos tollkontorene og på grensestasjonene avgjørende for sjømatnæringen

Næringskomiteen

  • Minnet om vårt standpunkt mot grunnrentebeskatning av fiskeri- og havbruksnæringen
  • Negativ til salg av GIEK Kredittforsikring
  • Ordningen med dagpenger ved permitteringer i fiskeindustrien må ikke endres
  • Viktigheten av at det blir en riktig innretning på kompensasjonsordningen for fiskeflåten som får full CO2-avgift slik at negative effekter unngås for fiskeindustrien
  • Den norske formueskatten på arbeidende kapital må reduseres
  • Støtte til styrking av Skattefunnordningen
  • Positive til satsing på konkurransedyktige og grønne arbeidsplasser
   • Bevilgninger til forprosjektering av Ocean Space Laboratories
   • Økt innsats mot marin forsøpling, inkludert videreføring av «fishing for litter»
   • Styrking av overvåking av hav- og kystøkologien for å kunne varsle algeoppblomstring
   • Tilføring av kapital til Nysnø Klimainvesteringer
   • Styrking av låneramme for innovasjonslån i Innovasjon Norge
   • Økt satsing på grønn skipsfart

Transport- og kommunikasjonskomiteen

  • Poengtere sjømatnæringens transportbehov
  • Virkemidler for å få mer transport med båt og bane.
  • Nødvendig utbedring av veinettet må prioriteres

Energi- og miljøkomiteen

  • God miljødokumentasjon viktig for å gjøre de rette valgene for å nå FNs bærekraftsmål, bl.a. med referanse til prosesser i EU.
  • Kapitaltilgang nødvendig for bærekraftig industrialisering og innovasjon
  • Grønn skipsfart og Nullutslippsfondet
  • Marine grunnkart
  • Støtte til marin opprydning

 Arbeids- og sosialkomiteen

  • Ordningen med dagpenger ved permitteringer i fiskeindustrien må ikke endres
  • Positiv til styrking av kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon