Nytt samarbeidsverktøy for havbruksnæringen


Publisert 07.09.2015 av Karin Gammelsæter Havbruk Vest  

I karttjenesten AkvaGIS Fiskehelse har havbruksnæringen et unikt verktøy for overvåking og forebygging av spredning av PD og AGD. AkvaGIS-kartet er utviklet etter initiativ fra Sjømat Norge Havbruk Vest, med mål om bedre overvåking og deling av strategisk viktig informasjon som gjelder smitte av anlegg i sjø.

Tilbakemeldinger fra aktive brukere viser blant annet at AkvaGIS gir et optimalt informasjonsgrunnlag for å sette inn ekstra tiltak når nabolokaliteter får smitte. Det er ønskelig å inkludere Midt- og Nord-Norge, som da vil gi næringen et kraftig styrket overvåkings- og delingsverktøy for hele kysten.

AkvaGIS Fiskehelse dekker foreløpig strekningen Rogaland-Hustadvika, og viser oppdatert smittepress relatert til PD og AGD i ulike områder. Kartet inneholder også screeningdata knyttet til PDV, med indikasjon på PDV-status negativ, positiv og ukjent.

Fiskegenerasjoner

Et viktig kartelement er oversikt over aktive sjøanlegg differensiert på generasjon fisk. Dette gjør det mulig å følge de ulike utsettene, og gir et godt datagrunnlag for planlegging av nye utsett og analyse av sykdomsutvikling på fiskegenerasjoner i de ulike produksjonssonene. AkvaGIS Fiskehelse er det eneste kartsystemet som viser lokalisering av fiskegenerasjoner. Kartet vil være et nyttig verktøy når effektevaluering av smitteforebygging i produksjonssoner skal gjennomføres.

Brønnbåtruter og soner

Med tydelige buffersoner rundt infiserte anlegg egner kartet seg godt til å lage trygge brønnbåtruter. Buffersoner markerer når brønnbåt kommer i nærheten av infiserte anlegg, der oppdretter kan markere i kartet når brønnbåt skal seile med lukket last, eller andre tiltak som UV-behandling bør iverksettes. Oppdretter kan også få informasjon om brønnbåt eller annen arbeidsbåt kommer fra smittet lokalitet, eller et risikoområde. Luse- og brakkleggingssoner er også inkludert i kartet.

Forebygging og analyse

Brukererfaringer er tydelige på at kartet gir virksomheten merverdi i forhold til tidlig varsling av sykdomsutbrudd, og bidrar til å bekjempe sykdom og forebygge spredning. Smittepresset for PD og AGD er ulikt langs kysten. På Vestlandet har PD vært et etablert problem i flere år, Midt-Norge merker nå for alvor PD-problemet, mens det jobbes hardt for å unngå at PD sprer seg nordover. Nordland, Troms og Finnmark har til nå kun hatt sporadiske tilfeller med PD, og karttjenesten vil derfor være særlig aktuell som et forebyggende verktøy for å opprettholde den gode smittestatusen for området.

Samarbeidsverktøy for næringen

For å få best mulig samlet effekt av rapporterte data, er det viktig at så mange aktører som mulig er aktive brukere av kartet. Det er viktig å understreke at havbruksnæringen i AkvaGIS Fiskehelse-kartet har tilgang til et unikt samarbeidsverktøy, og Sjømat Norge vil anbefale alle oppdrettere å tegne abonnement. Dette er også i tråd med anbefalingen fra fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som blant annet karakteriserer AkvaGIS Fiskehelse som «et viktig verktøy for å kunne innrette seg på en best mulig måte for å minimere skadene ved sykdomsutbrudd, eller å koordinere driften på en god måte» (iLaks.no, 1. juli 2015).

Tilgang til kartet

AkvaGIS Fiskehelse har fra 1. mars 2015 gått over i driftsfase der selskapene må tegne abonnement for å få tilgang. Abonnementsprisen er differensiert etter antall konsesjoner, og bør ikke være avskrekkende. Det er Akvator, lokalisert på Stord, som etter avtale med Sjømat Norge Havbruk Vest administrerer videre drift og utvikling av karttjenesten. Det er mulig å be om et tidsavgrenset prøveabonnement. Kontaktinformasjon: Svein Andersland, e-post: sa@akvator.no, tlf 913 99 524.

iLaks-artikkel

Uttalelse fra fiskeriminister Aspaker

– AkvaGIS-sider Akvator

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge tar utviklingen i rekebestandene på alvor

Kurs i arbeidsgiverspørsmål

Kurs i HMS – Lovpålagt opplæring

– Vi må være der bransjen arbeider

Inviterer til dialogmøte

Sjå Oslolaksen

Årssamling, Sjømat Norge havbruk nord

Tidenes eksportmåned for norsk sjømat

Tiltak mot ulovlig omsetning av kongekrabbe

Et blått taktskifte