Lite matsvinn i sjømatproduksjonen


Publisert 13.08.2020 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri Miljø og Helse

For 2019 er matsvinnet i sjømatindustrien beregnet til å være 3% pr. tonn produsert mat. Det tilsvarer 30 157 tonn sjømatsvinn. Det går frem av SINTEF- rapporten 'Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen'.

Norske myndigheter og en samlet matbransje, inkludert sjømatnæringen, signerte juni 2017 matsvinnsavtalen som forplikter partene til å bidra til å halvere matsvinnet i Norge innen 2030.  For å kunne følge utviklingen, skal mengde matsvinn rapporteres årlig.

Østfoldforskning rapporterer at det ble kastet minst 390 000 tonn spiselig mat i Norge i 2018. Det inkluderer matsvinn fra husholdning, dagligvarehandel, grossist, matindustri, hotell, kantiner og KBS, men ikke fra sjømatindustrien. Årsaken er at sjømatindustrien frem til 2017 fokuserte på totalutnyttelse av tilgjengelig råstoff til enten mat eller fôr, og SINTEF rapporterte årlig på utviklingen i restråstoffanalysen. Sjømatindustrien manglet tall på hvilke deler av fisken som vil være matsvinn dersom det ikke anvendes til mat.

Pilotprosjektet ‘Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen’ hadde som formål å definere hvilke deler av fisken som anses som spiselig, etablere et rapporteringsverktøy, og å få frem de første reelle tall på matsvinn i sjømatsektoren samt årsaker til svinnet. Matsvinnet er kartlagt for lakseslakterier, mottak for hvitfisk og pelagisk fisk, samt foredlingsbedrifter som røyker fisk eller produserer fiskemat m.m.

Matsvinn beregnes av den den nyttbare eller spiselige delen av fisken, som i Norge for det meste er fiskefilet og avskjær, men også tunger, lever og rogn. De viktigste årsakene til matsvinn i sjømatindustrien er at tekniske løsninger som fører til at produkter faller på gulvet, samt dårlig organisering og planlegging.

Bedriftene som deltar, har gjennomført tiltak for å redusere matsvinnet ved for eksempel å investere i ny teknologi for lengre holdbarhet og nye produksjonslinjer som reduserer mengde gulvfisk. Sjømatprodusentene har utviklet nye produkter og emballasjeløsninger som bidrar til mindre matsvinn i butikk og hos forbruker. Bedriftene har økt bruken av ‘best før’ istedenfor ‘siste forbruksdag’ som holdbarhetsmerking på emballerte produkter, et tiltak som bidrar til at det kastes mindre mat i butikk eller hjemme. Flere har også donert sjømat som en ikke får solgt i vanlige salgskanaler.

Det er variasjoner på både årsaker og mengde matsvinn mellom de ulike sektorene. Det ser ut til å være mindre matsvinn i lakseslakterier og ved mottak for sild og makrell, enn i hvitfiskmottak og hos fiskematprodusenter. Siden det i pilotprosjektet var få anlegg som deltok, er det en viss usikkerhet knyttet til tallene. En har derfor valgt å legge seg på en forsiktig linje, og estimert matsvinnet til 3% for hele sjømatsektoren.

Det planlegges å videreføre og utvide prosjektet for å få et enda bedre tallgrunnlag for 2020. Reduksjon av matsvinn i egen bedrift og i verdikjeden er et viktig tiltak for å bedre miljøfotavtrykk til produktene og å dokumentere bedriftens bærekraftsarbeid.

Sjømatbedrifter som ønsker å være med i matsvinnsarbeidet kan kontakte fagsjef Gunn H. Knutsen

Les mer om matsvinnsavtalen her: https://sjomatnorge.no/vil-bidra-til-mindre-matsvinn/

Les hele SINTEF raporten her: Sluttrapport kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen

 

 

Vil du vite mer?

 
Gunn H. Knutsen
Gunn H. Knutsen
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 951 47 831

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

– Kvantumskontroll ikke veien å gå

Webinar med Erna og Jonas

Nasjonalt havbruksjubileum til hele Norge

Webinar – Fangstsertifikat

Webinar – elektroniske fraktdokumenter

Miljøavtrykket må settes først

Akvakulturregelverket

Tariffkonferansen 2021

Mellomoppgjøret 2021

Lansering: Fremtidig regulering av produksjon og vekst i havbruk