Bedre kjøling raskeste veien for å hindre avrenning


Publisert 03.04.2023 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk Industri

De aller største problemene knyttet til avrenning finner sted umiddelbart etter at fisken er lastet på rampen.

– Det aller viktigste kriteriet er at fisken er tilstrekkelig kjølt før den pakkes i kasser med is, med en kjernetemperatur lavere enn 1 °C, påpeker forsker Bjørn Tore Rotabakk i Nofima. 

SINTEF Narvik, NTNU og Nofima har på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) jobbet for å finne et foretrukket temperaturregime fra pakking til leveranse av fersk fisk for å redusere mengden avrenning under transporten.

Sjømat Norge har over lengre tid vært involvert i arbeidet med å få bukt med problemer knyttet til avrenning,

Les også: Viktige tiltak for å begrense avrenning fra fisketransport

En kartlegging gjort i prosjektet “Reduksjon av smeltevann fra fisketransport” viser at problemene med avrenning er størst umiddelbart etter at varene er lastet. Lav nok kjernetemperatur i fisken er viktigst. I tillegg er det avgjørende at også tralle og vogntog er tilstrekkelig nedkjølt.

  • Majoriteten av avrenningen skyldes at is smelter for å kjøle ned fisk hvis den ikke er tilstrekkelig kjølt
  • Om lag 70 prosent av avrenningen skjer de første fem timene etter pakking.

Det betyr i realiteten at mye av avrenningen kan enten reduseres ved lav nok kjernetemperatur på fisken før pakking, eller styres til å skje på anlegget, hvis man venter fem timer fra pakking av fisk til transport. I tillegg kan tette kasser, eller oppsamlingstanker på bil være tilleggsløsninger.

Norge er en stor eksportør av sjømat, med en eksport på 1,7 millioner tonn villfanget fisk og 1,4 millioner tonn oppdrettsfisk i 2021. Av dette ble 1,1 millioner tonn av laksen eksportert fersk, mens 111.000 tonn av de villfangede artene var omsatt fersk (Sjømatrådet).

Stort sprik mellom aktørene

Funnene etter at prosjektet er ferdigstilt samsvarer i stor grad med anbefalingene Sjømat Norge ga i forkant av prosjektet, der Randi Grøntvedt, regionsjef i havbruk midt, har vært representert i referansegruppen.

Det er store forskjeller mellom de ulike aktørene i bransjen. Hovedutfordringen ligger hos produsentene der fisken generelt ikke er tilfredsstillende nedkjølt slik at avrenning unngås, skriver Nofima.

Hovedfunnene i Nofima-rapporten om avrenning
  • Det viktigste tiltaket for å redusere avrenning fra vogntog som transporterer fisk er å kjøle fisken tilstrekkelig – det vil si til under 1 °C – før den lastes på bil.
  • Tiltak som tette kasser og oppsamlingssystemer er mulig å gjennomføre, men det eksisterer ingen systemer som er gode nok per i dag som en rask løsning på problemet.
  • En kombinasjon av bedre kjøling, og tette kasser eller oppsamling vil være et godt alternativ
  • Det er laget en modell der man selv kan beregne mengden avrenning som produseres basert på temperatur på fisken inn i kassen, og omgivelsestemperaturen til kassen. Modellen vil lanseres under webinaret 18. april.

Nedkjøling er første prioritet

Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge, roser prosjektgruppen for å ha kommet med konkrete innspill til hvordan man bør arbeide videre.

I rapporten påpekes det at tette kasser, oppsamling på bil, alternative løsninger til is vil kunne bidra til å redusere smeltevann.

– Nedkjøling er nummer en. Samtidig har vi nå enda sikrere informasjon og tilrådninger på hva som bør gjøres. Det er ikke mange nok som følger beste praksis for å unngå avrenning. Den viktigste jobben gjøres av fiskemottaket eller slakteriet, som må sørge for at fisken er godt nedkjølt før den legges i kasser med is og lastes på traller som er tilstrekkelig nedkjølt.

Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge.

Sjømat Norge oppfordrer til å delta på webinaret Reduksjon av smeltevann fra fisketransport den 18. april kl. 1230. Påmelding kan gjøres ved å følge denne lenken.

Vil du vite mer?

 
Randi Grøntvedt
Randi Grøntvedt
Regionsjef havbruk Midt
Mobil: 920 85 785
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Webinar: Hvordan sikre sykdomskontroll i havbruk?

Webinar: Status om perlesnormaneter (Apolemia uvaria)

Minsteprisene ferdig forhandlet

Gode nyheter for handelen med EU

Sjømatnæringen er klimavinneren på Vestlandet

Denne vil løfte næringen

Tiltakspakke i møte med statsråden

Spørsmål og svar om fiskehelse og mattrygghet

Sertifikatet på plass igjen

Ungdomspolitikertur til Senja: – Vi må gi politikerne innblikk i næringen