Viktig seier for fiskeindustrien i Høyesterett


Publisert 10.12.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Industri

Pelagia med Sjømat Norge som partshjelp fikk nylig medhold i Høyesterett. Bakgrunnen var at Norges Sildesalgslag stanset tobisfisket midt i en pågående prisdiskusjon. Nå har retten slått fast at Sildelaget ikke har anledning til å regulere fisket ut fra prishensyn. Slike tiltak kan lagene kun bruke når industrien ikke har kapasitet eller evne til å ta imot fisken.

Av Geir Ove Ystmark Sjømat Norge og Ivar Strandenes advokatfirmaet Thommmessen

Sjømat Norge var partshjelper i saken om tobisfisket fra 2017. Saken stod mellom Pelagia AS og Staten v/ Nærings- og Fiskeridepartementet, og ble avgjort ved Høyesteretts dom 23. november 2021. Ved avgjørelsen oppnådde Sjømat Norge, Pelagia AS, og næringen som helhet, viktige avklaringer av lagenes kompetanse til å regulere fiskeriene med hjemmel i fiskesalslagslova. Det er nå avklart at stans i fisket bare er aktuelt dersom det er kapasitetsmessige utfordringer ved mottaksanleggene, slik at reguleringskompetansen ikke skal benyttes til å forrykke balansen i markedet.

Sjømat Norge engasjerte seg i saken allerede da hendelsesforløpet utspant seg i 2017. Sjømat Norge reagerte sterkt da Norges Sildesalgslag valgte å stoppe tobisfisket midt i det som var en pågående prisdiskusjon. Sjømat Norge krevde lovlighetskontroll av dette fiskestoppvedtaket allerede i 14. mai 2017. I denne situasjonen reagerte Sjømat Norge ytterligere da Norges Sildesalgslag i tillegg valgte å nekte omsetning av danske fartøy, gitt at det beviselig var kjøpsvilje blant norske kjøpere. For næringen fremstod dette som en ren blokade fra sildelagets side.

Det var på dette grunnlag Pelagia AS, på vegne av næringen, valgte å forfølge saken for domstolene og argumentere med at sildelaget hadde opptrådt i strid med fiskesalslagslova. Sjømat Norge delte Pelagia AS’ syn, og tiltrådte derfor som partshjelper.

I saken ble det prosedert på at fiskestoppvedtaket i sin helhet var ugyldig, fordi fiskestopp ikke lovlig kan iverksettes som ledd i en prisdiskusjon. Alternativt, om det først skulle være adgang til fiskestopp i en slik situasjon, ble det prosedert på at fiskesalslagsloven ikke hjemler stans i omsetningen av utenlandske fangster til Norge.

Les også: Seier til industrien i Høyesterett

Høyesteretts dom slo tydelig fast at fiskestoppvedtaket fra sildelaget var ugyldig i sin helhet, og Høyesterett gav Pelagia AS og Sjømat Norge fullt medhold i spørsmålet om når reguleringstiltak lovlig kan iverksettes. Høyesterett avklarer at reguleringstiltak etter fiskesalslagslova § 13 bare er aktuelt “der mengden av fiskeråstoff overstiger kapasiteten ved landanleggene, eller mottakene av andre grunner ikke er i stand til å ta unna for råstofftilgangen”, se dommen avsnitt (71). Videre slo Høyesterett fast at fiskestopp ikke kan innføres av prishensyn, dvs verken av hensyn til “ønske om prisøkning”, eller “ønske om å forsvare minsteprisen”.

Med bakgrunn i disse avklaringene av vilkårene for å innføre fiskestopp, mener Sjømat Norge det er lite overraskende at Høyesterett samtidig kom til at loven hjemler samtidig stans i både fiske og omsetningen, når vilkårene for regulering først er tilstede. Industriens motforestillinger på dette punkt har primært vært knyttet til at laget nektet omsetning av utenlandske båter i en situasjon hvor det norske fisket var stoppet som følge av prisuenighet. Så lenge reguleringstiltak kun er lovlig når fangstmengde overstiger hva mottaksanleggene kan ta unna, er det både logisk og naturlig at reguleringsvedtak kan omfatte både norsk og utenlandsk fangst. Dette er også fremhevet av Høyesterett i avsnitt 55.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Ber om fortgang for innføring av miljøfleksibilitetsordning

Tariffkonferanse

FrP: – Det vi advarte mot har slått til

Disse fikk priser

Seminar om frihandelsavtaler og opprinnelse

Webinar om rømmingssikkerhet

Lakseskatten ett år etter: Investeringer for 30 milliarder ligger fortsatt i skuffen

Medlemsmøte Havbruk Nord

Årssamling Havbruk Nord

Vi søker ny kollega!