Tolkning av hvilke medarbeidere som defineres som nøkkelpersonell


Publisert 16.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak fra karantenebestemmelser for eget nøkkelpersonell. Bedriftene må tolke hvilke funksjoner det gjelder strengt.

Helsedirektoratet fattet 12. mars 2020 bl.a. vedtak om karantene for alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden 14 dager etter ankomst. Direktoratet uttaler samtidig at «Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner».

LES MER: Om tolking og finn listen fra Justisdepartementet her. 

Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke vil i forlengelsen av dette gi følgende råd til medlemsbedriftene:

(1) Nærings- og fiskeridepartementet har i brev av 14. mars 2020 slått fast at verdikjedene for bl.a. matvareforsyning er samfunnskritisk. Med verdikjedene menes blant annet sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr og ansatte i næringsmiddelindustrien.

(2) Etter dialog med myndighetene, oppfatter Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke at ledelsen ved bedrifter som er omfattet av punkt (1), kan gi unntak fra kravet om karantene for medarbeidere som er avgjørende («nøkkelpersonell») for å sikre samfunnskritisk matvareforsyning. Bedriftene må legge en streng tolkning til grunn for hvilke medarbeidere som defineres som nøkkelpersonell. Hensynet til medarbeidernes helse må alltid gå foran andre hensyn. Matproduksjonen skal selvfølgelig også skje i hht. regelverket. Vi viser ellers til helsemyndighetenes og Mattilsynets råd og pålegg som er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no og www.mattilsynet.no

(3) Sjømat Norge og NHO Mat og Drikke har bedt myndighetene avklare spørsmålet ovenfor, men har så langt ikke fått noe svar. I lys av at mange henvendelser fra medlemsbedrifter om at produksjonen kan stoppe opp som følge av at friske medarbeidere er i karantene, har vi derfor kommet til at det er riktig å formidle vår forståelse av Helsedirektoratets vedtak. Dersom myndighetene kommer til en annen konklusjon enn oss, vil vi naturligvis rette oss etter myndighetenes konklusjoner.

Les også: Spørsmål og svar om korona

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold