Hvilke yrker er samfunnskritiske? Her er lista fra Justisdepartementet.

Justisdepartementet har den 16. mars 2020 lagt ut liste over samfunnskritiske funksjoner. Melding fra Justisdepartementet (JD) finner du her. Selve listene finner du her.

For matforsyningen vises det til at virksomhetene det gjelder er produsenter, importører, grossister og butikker. Når det gjelder nøkkelstillinger og driftskritiske yrker vises det til de samme stillinger som i brev fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) av 14. mars 2020.  Det fremkommer der at fiskeri- og havbruk er definert som en samfunnskritisk funksjon.

I brevet fra NFD av 14. mars står følgende:

«Departementet anser at verdikjedene for (…) matvareforsyning er samfunnskritiske. Disse verdikjedene omfattes dermed av Helsedirektoratets vedtak, som omtalt ovenfor. Barn av kritisk personell i disse verdikjedene skal dermed gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt.

Med verdikjedene menes blant annet: sjåfører, lagerarbeidere, ansatte ved distribunaler og lagre, ansatte ved drivstoffterminaler og -anlegg, ansatte i sentrale administrative funksjoner, ansatte i fôrindustrien, ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk, veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk, ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. Listen er ikke uttømmende. Det understrekes at det kun er kritisk personell tilbudet skal gjelde for.»

Flere bedrifter som åpenbart er en del av verdikjeden fiskeri- og havbruk, men som ikke er nevnt i opplistingen har tatt kontakt med oss for å få klargjort om de kan defineres innenfor. Vår fortolkning er at virksomheter som kritisk for matproduksjonen må kunne defineres innenfor selv om de ikke er nevnt i opplistingen. Brønnbåter og servicefartøy som er avgjørende for at produksjonen kan gjennomføres må etter vårt syn være innenfor. For virksomheter som har enkelte funksjoner som er avgjørende for matforsyningen må disse funksjonene kunne telles innenfor. Eksempelvis teknologiselskap som har oppdrag ute på et anlegg slik at produksjonen kan fortsette, leveranser til fiskefartøy slik at disse kan gjennomføre fisket, eller en leverandør som sikrer at slakteriene, fiskebrukene og fiskemel- og fiskeforfabrikkene kan driftes som normalt.

I mangel av klarere retningslinjer fra myndighetene vil det være opp til virksomheten å definere hvilke deler som er driftskritisk for matvareforsyningen. Sjømat Norge oppfordrer bedriftene ved virksomhetsleder til å håndtere spørsmål knyttet til om en leveranse eller operasjon er å anse som driftskritisk for matforsyningen med klokskap og varsomhet.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes