Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene


Publisert 26.05.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Havbruk Industri

Sammen med NFKK, Norske Havner, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag har Sjømat Norge signert et opprop for økt satsing på fiskeri- og sjømathavnene.

– Fiskeri- og sjømathavnene har en sentral rolle langs kysten. I lys av både historien og utviklingen er vi enig om at fiskeri- og sjømathavnene ikke har fått den behandlingen og oppmerksomheten de fortjener. Utviklingen med nye krav til HMS, endringer i flåtestruktur, klima og miljø, og mulighetene som nye tider gir bla. med nye næringer i havet, gjør at det er behov for en grundig utredning av fremtidens fiskeri- og sjømathavner, sier Trond Davidsen, viseadministrerende direktør i Sjømat Norge.

Fiskeri- og havbruksnæringen er en av de viktigste eksportnæringene vi har etter olje og gass. I 2020 passerte eksportinntektene fra sjømatnæringen 100 milliarder kroner.

Trond Davidsen er viseadministrerende direktør i Sjømat Norge

Store krav til fremtidens havner

Store endringer stiller nye krav til havnene langs kysten.

Derfor har Sjømat Norge sammen med NFKK, Norske Havner, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag signert et opprop for økte bevilgninger til fiskeri- og sjømathavnene.

Fiskeri- og sjømathavnene er et viktig grunnlag for lønnsomme marine næringer og livskraftige kystsamfunn. De er bindeledd mellom havnæringene, landindustrien og markedene, for service- og tjenestetilbud og for persontransport, heter det i brevet.

Ønsker offentlig utvalg

Kravene til fiskeri- og sjømatnæringen er i stadig endring. Det har blitt færre, men større fartøy og det er nå behov for bl.a. landstrøm, ferskvann og gode system for avfallshåndtering. Det er ikke minst behov for fasiliteter for den minste og mellomstore flåten, herunder kaier, moloer, flytebrygger etc., slik at en kan gi en av de mest risikoutsatte yrkesgruppene en tryggere og sikrere arbeidsplass ved landligge (HMS).

NFKK, Norske Havner, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Sjømat Norge

«Også havbruksnæringen har vokst i omfang, og har økende behov for arealer og servicefunksjoner i havn. En moderne fiskeri- og sjømathavn må således legge til rette for denne utviklingen dersom den skal fylle sin fremtidige rolle. I tillegg forventes nye marine næringer å ha behov for arealer og fasiliteter i årene som kommer», heter det videre.

– Vi ber om at det nedsettes et offentlig utvalg som vurderer fremtidens fiskeri- og sjømathavner. Det vil gjelde havnenes organisering, teknisk status, kompetanse og teknologi for bygging og vedlikehold, deres tradisjonelle og fremtidige rolle og ikke minst finansiering, sier Davidsen.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister