Akkurat som oljenæringen har skapt en stor leverandørindustri, er det en kraftig vekst i næringslivet som leverer varer og tjenester til sjømatsektoren. De siste 10 årene har leverandørbedriftene doblet verdiskapingen, viser en ny rapport fra SINTEF.

I fjor eksporterte Norge sjømat for over 61 milliarder kroner. Det er ny rekord, og veksten fortsetter.

Sjømatnæringen skaper også betydelig økt aktivitet i omkringliggende næringsliv, fastslår SINTEF Fiskeri og havbruk som har analysert verdiskapingen og de økonomiske ringvirkningene av hele næringen.

Analysen bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrå, og 2014-rapporten er nå klar. Den omfatter offisiell statistikk til og med 2012 og viser at den samlede sjømatnæringen står for en verdiskaping (i form av bidrag til BNP) på over 46 milliarder kroner og en økende sysselsetting.

Ringvirkningene i andre næringer (leverandørindustrien) står for halvparten av verdiskapingen og har siden 2004 økt fra 12 milliarder til 24 milliarder kroner. 

Skjermbilde 2014-05-07 kl. 10.31.01

Oppgavene for leverandørindustrien blir stadig mer krevende og større. Leverandørbedriftene utgjør i større grad egne ”næringer” og som også går inn i store markeder utenfor Norge, framgår det av rapporten. Doblingen av verdiskapingen i leverandørindustrien gir en gjennomsnittlig årlig økning i ringvirkninger på 8,7 prosent per år i perioden 2004 – 2012.

– Dette viser at selv om sjømatnæringen har en syklisk natur og verdiskapingen svinger noe, så gir dens økende aktivitet stadig opphav til økende ringvirkninger i det øvrige norske næringslivet

SINTEF Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruk gir arbeid til 47.000
Den samlede fiskeri- og havbruksnæringen hadde i 2012 en sysselsetting på ca. 47.400 årsverk. Dette inkluderer ringvirkninger i andre næringer.

Den fiskeribaserte verdikjeden sysselsatte, inkludert ringvirkninger, ca. 24.700 årsverk totalt. Dette er en økning sammenlignet med tall for 2010. Den totale verdiskapingen fra den fiskeribaserte verdikjeden var i 2012 på ca. 23,8 milliarder kroner. Dette er en betydelig oppgang på ca. 3 milliarder fra 2010.

Den havbruksbaserte verdikjeden sysselsatte ca. 23.600 årsverk. Dette er en økning på ca. 2000 årsverk fra 2010. Den totale verdiskapingen fra den havbruksbaserte verdikjeden var i 2012 ca. 23,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra 2010 og 2011 som i stor grad skyldes lavere priser per kilo for oppdrettet laks og ørret. Utviklingen de siste to årene har igjen gitt økning i prisene.

Skjermbilde 2014-05-07 kl. 11.14.05

Verdiskaping per sysselsatt over gjennomsnittet 
Et interessant perspektiv på den enkelte næring sitt bidrag i nasjonaløkonomien, er næringen sin verdiskaping per årsverk. Dette sier hvor mye verdiskaping en næring får ut av den knappe faktoren arbeidskraft. Sammenlignet med andre næringer viser sjømatnæringen en verdiskaping per årsverk som er godt over gjennomsnittet i Fastlands-Norge.

Når de 50 norske næringene rangeres etter høyest verdiskaping per årsverk, kommer «Fiske og fangst» som næring nummer 9 og «Akvakultur» som nummer 14, mens «Fiskeforedling» rangeres som nummer 31.

Sammensetningen av ringvirkningene
Sammensetningen av ringvirkningene viser at de næringsgruppene hvor en finner de største ringvirkningene i annet norsk næringsliv:

  • Fiskefôr, ca. 2,8 mrd. NOK (12% av ringvirkningene)
  • Varehandel ca. 1,9 mrd. NOK (8%)
  • Faglig, rådgivende og teknisk tjenesteyting, ca. 1,8 mrd. NOK (7%)

Skjermbilde 2014-05-07 kl. 11.17.38

Kilde: «Verdiskaping og sysselsetting i norsk sjømatnæring. En ringvirkningsanalyse med fokus på 2012» (SINTEF Fiskeri og havbruk 2014).

 

* * *

Mer om dette temaet: Utvikling av sjømatnæringen og leverandørindustrien var også hovedtema under FHLs årskonferanse i april. Se vår forhåndsomtale Sjømat stadig viktigere for Norge samt videointervju med fiskeriminister Elsabeth Aspaker og andre sentrale personer her:

Skjermbilde 2014-05-07 kl. 12.39.10

 

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Viktige nei til grunnrenteskatt

Lønnsoppgjøret går til mekling

Medlemsmøte – maring, mel og olje

NHOs HMS-dag

Ber om utsatt nedtrekk i «røde» områder

Kraftig kutt i bruk av legemidler mot lakselus

Ber Mattilsynet trekke forslag til nye transportkrav

Ledig stilling: Fagsjef næringspolitikk

Kurs i rømmingssikring landanlegg, Bergen

Flere trygge sjømattrailere på veiene