Revidert nasjonalbudsjett


Publisert 11.05.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri Teknologi og service Arbeidsliv

At Narvikterminalen igangsettes, er svært godt nytt for sjømattransporten. Dette er en av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kom i dag. Naturlig nok preges budsjettet av corona-pandemien.  

I det følgende kan du lese Sjømat Norges kommentarer til revidert nasjonalbudsjett.  

Samferdsel 

Ofotbanen er svært viktig for transport av sjømat fra Nord-Norge. Mer enn 200.000 tonn sendes årlig på banen. Kapasiteten er i ferd med å bli sprengt, og Sjømat Norge har derfor engasjert seg både for dobbeltspor og utvidet terminalkapasitet. At det tas sikte på å igangsette arbeidet med Narvikterminalen i år, er svært gledelig. 

Fleksibel MTB:  

Sjømat Norge er positive til at regjeringen følger opp forslaget om en prøveordning for en mer fleksibel MTB.  Organisasjonen hadde en grundig prosess på dette da Stortinget behandle representantskapsforslag fra FrP om innføring av rullerende MTB. Dette er et godt grunnlag for behandling av høringen om dette.  

A-krim-sentre 

Sjømat Norge er skuffet over at finansieringen av flere A-krimsentre ikke er en del av revidert budsjett. Særlig fordi regjeringen har vært tydelige på at denne satsningen er viktig for sjømatnæringen. Om tilsynsmyndighetene skal fungere må man ha tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre gode tilsyn. Flere A-krim senter, bla i Troms og Finnmark, ville vært et kraftig signal om at Regjeringen setter handling bak ordene. 

Justervesenet 

Sjømat Norge etterlyser en endring av avgiftsmodellen for Justervesenets tilsyn med fiskeindustrien. 

Sjømat Norge mener Justervesenets tilsynsaktivitet med fiskeindustribedrifter bør finansieres gjennom en årlig avgift på 15 000 kroner for alle fiskemottak, i kombinasjon med et gebyr på 10 000 kroner for hvert tilsynsbesøk. En slik omlegging vil sørge for at kostnadene ved tilsynsaktiviteten fordeles mellom aktørene på en rimelig og mer hensiktsmessig måte. Forslaget vil ikke ha noen betydning for det samlede provenyet fra tilsynsavgiften, og Sjømat Norge ber om at Stortinget følger opp dette i arbeidet med RNB. 

Karantenehotell 

Vi merker oss at regjeringen viderefører ordningen med karantenehotell til november. Sjømat Norge oppfatter dette som en sikkerhetsventil dersom noe uventet skulle inntreffe. Vi forutsetter at regjeringen vil legge til rette for fri bevegelse av arbeidskraft når vaksineringen av befolkningen er gjennomført. Sjømatnæringen er i likhet med mange andre norske næringer, avhengig av utenlandsk arbeidskraft. EØS-avtalen gir fri adgang til arbeidskraft fra EU/EØS-området til Norge. Innreisebegrensningene vi har opplevd gjennom pandemien må anses som ekstreme unntak, og kun gjeldende som følge av smittevernmessige hensyn.  

NHOs kommentarer til revidert nasjonalbudsjett finner du her.  

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger

Plast og havbruk i Trøndelag

– Folk må se mer sjømat i butikken

En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Invitasjon til årsmøte i OURO