– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap


Publisert 26.09.2019 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Nord Høringsuttalelser

En stor satsing på bane i nord vil kunne gi et mer pålitelig og forutsigbart logistikktilbud for sjømatnæringen. Det vil kunne gi gevinster i form av enda lavere klimaavtrykk fra norsk sjømat.

 Sjømat Norge deler Jernbanedirektoratets oppfatning av at det vil bli en vesentlig vekst i sjømatproduksjonen i Norge, og at en stor del av veksten vil komme i nord. I dag er sjømatnæringen en storforbruker av gods fraktet på bane, og ønsker også å være det fremover, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. 

 Norge er verdens nest største sjømateksportør, hvor 95 prosent av all sjømaten eksporteres. Ofotbanen alene frakter om lag 200.000 tonn sjømat til markedene, hvilket er en god illustrasjon på betydningen av jernbanen allerede har for sjømatnæringen. 

Transport utvikling har kartlagt dagens transport av sjømat i Nord-Norge. Sjømat Norges høringssvar tar utgangspunktet i dette.

 Søker økt klimavennlig transport 
 For sjømatnæringen er det et sentralt mål i de kommende år å kunne beholde og styrke sin posisjon som en matvareprodusent med lave klimautslipp. Økt bruk av transportløsninger med lavt miljømessig fotavtrykk som båt og bane er blant virkemidlene for å få til dette. En jernbaneutbygging vil kunne føre til at vi kan forbedre klimaregnskapet ytterligere, sier Ystmark. 

Sjømat har et lavere klimaavtrykk sammenlignet med annen animalsk matproduksjon. Det er fremover forventet økte godsmengder fra sjømatnæringen, i tillegg vil en større andel av sjømaten eksporteres som fryst.  

En jernbaneutbygging i nord vil kunne realisere at mer sunn mat fra havet når markedene med et lavere klimaavtrykk sammenlignet med i dag. sin høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets om en mulig utbygging av Nord-Norgebanen er Sjømat Norge klart positiv til baneutbygging.  

 Det er imidlertid en forutsetning at tilførselsveiene utbedres tilstrekkeligslikat sjømaten kan fraktes på en effektiv og trafikksikker måte til knutepunktene, påpeker Ystmark. 

 Trenger kort og sikker kjørevei til knutepunktene
Hovedvekten av sjømatproduksjonen nord for Bodø foregår langs kysten av Finnmark samt i Skjervøy, Senjaregionen, Vesterålen, Lofoten og Steigen. Sjømat Norge forventer at disse områdene vil være de mest sentrale sjømatproduserende regioner i fremtiden.  

 Veinettet i disse områdene har en rekke flaskehalser med store utbedringsbehov. For at potensialet i en ny jernbane skal realiseres, vil gode tilførselsveier være en klar nødvendighet 

 I påvente av en eventuell utbygging av Nord-Norgebanen bør et lenge planlagttiltak medutbygging av dobbeltspor på Ofotbanen igangsettes raskt.Det samme bør modernisering av sporplan og lengrekryssingssporpå Narvik stasjon, sier Ystmark før han legger til: 

  Vi er positive til at regjeringen har varslet en konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen og samtidig utrede øvrige transportbehov i Nord-Norge. Det vil gi oss en helhetlig vurdering av hvilke samferdselstiltak som gir størst effekt for sjømattransporten. Det er av stor betydning at transportbehovet for nordnorsk sjømatnæring settes på den nasjonale dagsordenen, sier Ystmark.Brev til Jernbanedirektoraret – Nord-Norgebanen

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Egne tillatelser for miljøteknologi?

Viktige prosesser for sjømatnæringens fremtid

Rekorden kunne vært vesentlig høyere

Vi ønsker deg..

Regionsjefer i Nord-Norge og på Vestlandet

Ansatte som skal inn til Norge nå?

Vinterfiske 2022

Grønn sjømat med regjeringen

Er du interessert i en deltidsjobb innen IT/informatikk i en fremtidsrettet næring?

Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold