Nasjonal transportplan, viktig for sjømaten


Publisert 19.03.2021 av Tarjei Svalbjørg Sjømat Norge Havbruk Industri

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag for Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Sjømat Norge er særlig opptatt av tiltak som styrker varetransporten. Det er positivt at regjeringen foreslår å videreføre en betydelig satsing på samferdselstiltak i den kommende planperioden.

Avhengig av klimavennlig transport

– Både villfanget og oppdrettet sjømat har lavt klimaavtrykk. Det er derfor viktig for sjømatnæringa å sikre for at det allerede lave klimaavtrykket ikke forverres gjennom transporten. Derfor er økt bruk av klimavennlige transportløsninger som bane og båt viktig for norsk sjømatnæring. Årlig sendes eksempelvis mer enn 200.000 tonn sjømat med tog fra Narvik til Alnabru eller ut av landet, sier adm. dir. Geir Ove Ystmark

– Dette volumet kan økes betraktelig fremover, og da er det avgjørende at regjeringen følger opp tidligere planer om dobbeltspor på Ofotbanen. Sjømat Norge registrerer at Ofotbanen er omfattet av fire godstransportstrekninger der det er satt av samlet 3,3 milliarder kroner til tiltak, men vi hadde gjerne sett en tydeligere forpliktelse for bygging av dobbeltspor på Ofotbanen i omtalen i NTP, sier Ystmark.

Administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark

Bedre veistandard kritisk for næringen

– Sjømatnæringa er helt avhengig av gode tilførselsveier frem til sentrale knutepunkter for videre befraktning. Sjømat Norge finner det både gledelig og riktig at det signaliseres en fortsatt satsing på veitiltak, både på stamveinettet og for fylkesveiene. I altfor stor grad har næringstransporten gjennom mange år blitt hemmet av dårlig veistandard, ikke minst på fylkesveiene, sier Ystmark.

– Sjømat Norge har i lang tid arbeidet for å få gjort noe med standarden på fylkesveiene, som er helt kritiske for mange av våre medlemsbedrifter. At det nå varsles at det settes av et tilskudd i kommende planperiode på mer enn 50 mrd til fylkesveier er klokt. Statens Vegvesen beregnet for et par år siden at behovet på Senja alene er omlag 500 mill kroner til å få etablert en nøktern og akseptabel veistandard, men vi vet at behovet er stort også andre steder i landet, sier Ystmark.

Viktig at finansieringen følges opp

– Det er viktig at de forslag som fremmes i NTP er realistiske og blir omsatt i konkrete tilsagn i kommende statsbudsjetter. Vi har dessverre erfart at gode tiltak i tidligere NTP-er ikke er blitt fulgt opp med finansiering i de årlige statsbudsjettene. Velfungerende kommunikasjonsløsninger er helt avgjørende for å skape gode kystsamfunn og ei lønnsom sjømatnæring, sier Ystmark.

Regjeringen foreslår  en samlet økonomisk ramme på om lag 1 200 mrd. kroner over tolv år, hvorav 1 076 mrd. kroner i statlige midler og 123 mrd. kroner i bompenger. Den statlige rammen er bl. a. fordelt med 510 mrd. kroner til riksveier, 52 mrd. kroner til tilskudd til fylkesveier, 393 mrd. kroner til jernbaneformål og 33 mrd. kroner til kystforvaltning.

Les mer om Nasjonal transportplan her her.

Vil du vite mer?

 
Trond Davidsen
Trond Davidsen
Viseadm. direktør
Mobil: 90 18 07 02

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister