Den nye regjeringen satser på sjømaten


Publisert 13.10.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk Industri og handel Miljø og Helse Teknologi og service Arbeidsliv

Hurdalsplattformen utpeker sjømaten som en av Norges viktigste fremtidsnæringer, sier Sjømat Norge-sjef Geir Ove Ystmark.  

I dag la påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og påtroppende finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sin regjeringserklæring. – Vi ser en sterk satsning på eksportnæringene, det grønne skiftet og lønnsomme jobber i distriktet. Sjømaten utpekes som en nøkkel i alle disse aspektene og blir dermed utvilsomt en soloppgangsindustri i landet vårt, sier Ystmark. -Verden trenger mer klimavennlig og næringsrik mat og Norge har alle forutsetninger for å bli en enda sterkere stormakt innen sjømat. Den påtroppende regjeringen har sett hvilken enorm mulighet denne næringen har for å bygge ny grønn industri og skape mange flere arbeidsplasser langs kysten vår. I Hurdalsplattformen legges det også opp til forenkling og tilrettelegging av næringsaktivitet, noe Sjømat Norge har etterlyst, understreker Ystmark. 

I det følgende kan du lese Sjømat Norges kommentarer til Hurdalsplattformen: 

Fiskeindustri 

Plattformen utrykker et sterkt ønske om økt bearbeiding og videreforedling. Det er avgjørende for eksporten, og for arbeidsplasser i distriktene. Så vi er spent på å se hvordan regjeringen fremover vil oppnå dette i konkret politikk. Andre grep som vi ønsker å trekke frem som positive er at de vil satse på a-krim sentre og ressurskontroll, samt at de vil flytte ansvaret for fiskerihavnene tilbake til staten.   

Havbruk 

Helheten i havbrukspolitikken er god. De slår fast kyst og fjordnært havbruk som bærebjelken i næringen samtidig som det er lovende ambisjoner for innovasjon i nye teknologier og havbruk til havs. Det er svært viktig at det er høyt tempo i utvikling av konsesjonssystemet for havbruk til havs, og vi ser frem til er konstruktivt samarbeid med regjeringen om dette fremover. 

Det er også gledelig å se at Arbeiderpartiet og Senterpartiet viderefører havbrukskatteforliket hvor det ble innført en produksjonsavgift i tillegg til at havbruksbedriftene betaler for muligheten til å produsere mer fisk. Stabiliteten og forutsigbarhet i skatteregimet er avgjørende. Næringen skal bidra til felleskapet, og spesielt gi tilbake til de kommunene vi driver i. Så at kommunenes andel av Havbruksfondet skal økes er et viktig grep som næringen støtter.  

Hurdalsplattformen understreker videre at teknologinøytralitet og en aktiv næringspolitikk er viktig for å stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bærekraftige løsninger. Sjømat Norge mener det er helt avgjørende at vi sikrer et mangfold av teknologier i norsk havbruksnæring. Bare slik vil vi utvikle fremtidens havbruk på en god måte.  

Sjømat Norge har etterlyst en større satsing i Norge på produksjon og høsting av fôringredienser og det varsles nå et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på norske ressurser hvor det også skal legges til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon.  

Påtroppende regjering ønsker å videreføre arbeidet med forenkling av regelverk. Her har Line Ellingsen nylig ledet et utvalg som har lagt frem tydelige og enkle grep for å gjøre havbruksforvaltningen bedre. Den er en grei kokebok som regjeringen bare å kan levere på. Så er den en rekke andre områder hvor sjømatnæringen ønsker forenkling og her kan en kanskje lære av det arbeidet som Ellingsen ledet.   

Handel/Eksport: 

Hurdalsplattformen er offensiv når det kommer til eksportnæringene. Den nye regjeringen tar sikte på å øke eksporten utenom olje og gass med 50% innen 2030. Sjømaten er i dag Norges viktigste eksportnæring utenom olje og gass og vi legger til grunn at nettopp vår næring vil spille en nøkkelrolle når det kommer til å nå dette ambisiøse målet.  

I regjeringserklæringen påpeker de viktigheten av at norske myndigheter deltar aktivt i europapolitikken. Der har Norge for ofte sviktet. Vi må være til stede i EU når regelverk er under utarbeidelse, legge ressurser ned i dette arbeidet. Det gir oss et bedre regelverk som er mer tilpasset norsk sjømatnærings behov. 

Samferdsel: 

Mange av bedriftene langs kysten sliter i dag med at vi har dårlige veier. For transporten av fisk til markedet er det veldig bra at de vil lage en helhetlig plan for å fjerne etterslepet på fylkes- og riksveger. Vi er også glad for at de tar ned fergekostnadene, men er opptatt av at frekvensen på fergene ikke svekkes.  

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse