– Viktige signal om markedsadgang


Publisert 17.03.2016 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Industri

Næringskomiteen gir oss et klart og tydelig signal. Vi trenger bedre markedsadgang, sier Sverre Johansen om komiteens innstilling til sjømatindustrimeldingen.

Næringskomiteen på Stortinget la torsdag 17. mars frem sin innstilling til Meld. St. 10 (2015-2016). (også kalt sjømatindustrimeldingen) Næringskomiteen går ikke inn for store endringer i sjømatpolitikken, men sender et klart og tydelig signal om at sjømatnæringen trenger bedre markedsadgang.

Sjømat Norge er fornøyd med at en samlet Næringskomité påpeker viktigheten av fri markedsadgang for norsk sjømat til EU, og at sjømateksporten skal prioriteres i arbeidet med nye handelsavtaler.

-Markedsadgang er en helt sentral rammebetingelse for den norske sjømatnæringen, og nå har regjeringen fått et tydelig signal fra Stortinget om å trappe opp innsatsen for å sikre bedre handelsvilkår for en av Norges viktigste eksportnæringer, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Han legger til at det er positivt at Næringskomiteen ser det store potensialet i marin sektor, og at en samlet komité er opptatt av at de fiskeripolitiske reguleringene fremmer kvalitet og bidrar til å øke verdien på sluttproduktene. Samtidig skulle Sjømat Norge gjerne sett mer offensive tiltak for å sikre like konkurransevilkår og en konkurransekraftig sjømatindustri i Norge.

Få endringer
Næringskomiteen legger ikke opp til å endre på dagens regelverk for investeringer i fiskeflåten. Det betyr at skjevheten mellom flåte og industri videreføres, og at industriens muligheter til å sikre råstofftilgangen fortsatt vil være begrenset.

–Tveteråsutvalget anbefalte å legge bedre til rette for ulike samarbeidsformer mellom flåte og industri, og dette er et av områdene hvor vi kunne tenkt oss at både Regjeringen og Stortinget hadde gått lenger, sier Johansen.

Innstillingen fra Næringskomiteen inneholder heller ikke noen avklaring av rammebetingelsene for de industrieide torsketrålerne. Mens hovedvekten av norske fiskebåtrederi og fiskere ikke har noen plikter om hvor de skal levere eller at fisken skal bearbeides, så er det noen få selskap som er omfattet av et særskilt pliktsystem. Sjømat Norge konstaterer at Næringskomiteen vil at en kommisjon skal vurdere dette systemet samlet.

-Det er på høy tid at vi får en grundig økonomisk og juridisk utredning som kan avklare hva som er de reelle mulighetene. Diskusjonen om pliktsystemet er preget av symboler, og har i liten grad tatt innover seg at den norske sjømatnæringen opererer i et svært konkurranseutsatt internasjonalt marked, sier Johansen. Han er positiv til at komiteen legger opp til at kommisjonen skal arbeid raskt.

Samarbeid
Innstillingen fra Næringskomiteen støtter også opp om den historiske enigheten mellom Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd om å jobbe sammen for å modernisere og balansere førstehåndsomsetningen. Komiteens slutter seg til regjeringens forslag om å oppnevne et utvalg for å se på blant annet mekanismene for minsteprisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen, og Sjømat Norge mener det vil være nyttig å få råd fra en uavhengig ekspertgruppe.

Sjømat Norge er også positive til at Næringskomiteen varsler en opptrapping av den norske bestandsforskningen.

– Ressursforskning er en sentral forutsetning for verdiskaping basert på de marine ressursene, og vi er fornøyd med at Næringskomiteen vil ha en opptrapping av norsk bestandsforskning, avslutter Johansen.

Vil du vite mer?

 
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Lær kidsa havet!

Støre må sikre det grønne skiftet

Webinar om rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner

Hvordan være sprek 100 åring?

Støtter NFDs arbeid for bekjempelse av fiskerikriminalitet

Sjømat Norge inngår samarbeid med studentorganisasjonen Springbrettet

Sjømat Norge søker fagsjef for Industri og Handel

Debatt om sjømatens politiske fremtid

Etablering av nytt Akrim senter i Troms og Finnmark – Positivt!

Sjømat Norge i samtaler om grensekontroll med britisk minister