Støtter bedre tilsyn og strengere sanksjoner for regelbrudd


Publisert 06.03.2020 av Henrik Wiedswang Horjen Høringsuttalelser Industri

Sjømat Norge er enig med Fiskerikontrollutvalget i at det er behov for å styrke den nasjonale ressurskontrollen.

– Fiskerinæringen er basert på høsting av fornybare ressurser. Bærekraft, etterlevelse av regelverket og like konkurransevilkår er avgjørende for å utvikle næringen videre. Derfor mener vi det er rett og rimelig at det innføres strengere reaksjoner mot de som ikke forholder seg til regelverket, sier Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge.

Kontrollutvalgets innstilling NOU 2019: 21 «Fremtidens fiskerikontroll» har vært ute på høring, og Sjømat Norge skriver i sitt høringssvar at det er behov for både bedre kontroll og økt kompetanse hos tilsynsmyndighetene.

Et av tiltakene Sjømat Norge støtter er midlertid eller permanent er inndragelse av tillatelser, og at det bør gjennomføres en fullstendig regelverksgjennomgang av fiskerilovgivningen.

– Vi er enige med utvalget i at reaksjonshjemler og straffenivå bør gjennomgås. Midlertidig tilbakekallelse av tillatelser og kjøperregistrering vil være en effektiv reaksjonsform mot alvorlige overtredelser. Sjømat Norge støtter utvalget i at rammene for dette må utredes nærmere, sier Johansen.

Les mer: Det må lønne seg å være redelig

Han utdyper videre:

– Fiskerikriminalitet og brudd på regelverket skaper ulike konkurransevilkår, og medfører at seriøse virksomheter taper i konkurransen – både i råstoffmarkedet og ute i sluttmarkedene. Tiltak som sikrer etterlevelse av lover og regler er en nødvendig del av en ansvarlig fiskeriforvaltning og en fungerende rettsstat, sier Sverre Johansen, direktør for industri i Sjømat Norge.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Vil innføre elektronisk rapportering

For å sikre bedre kontroll er det helt nødvendig å øke kompetansen og ressursene hos tilsynsmyndighetene.

Gitt dagens teknologi og praktiske løsninger, så er det særlig kritisk at det sikres bedre kontroll ved landing. Dersom selve landingen og innveiingen sikres, så vil behovet for en rekke andre tiltak falle bort.

Les også: Fordømmer arbeidslivskriminalitet i fiskerinæringa

Må unngå unntaksbestemmelser

– Fiskerikriminalitet og ulike brudd på regelverket undergraver forvaltningen av fellesskapets ressurser, og skader både miljøet og næringen. Derfor er vi er sterkt imot unntaksordninger og dispensasjonsadganger for deler av regelverket basert på størrelse, sier Johansen.

Johansen understreker at det haster med å følge opp forslagene fra Fiskerikontrollutvalget.

-Utvalget har pekt på flere tiltak som kan settes i verk raskt, og det er viktig at myndighetene nå følger opp. I dette arbeidet med næringen involveres tett, for å sikre at tiltakene er treffsikre og tilpasset den praktiske hverdagen til bedriftene, avslutter Johansen.

Vil du vite mer?

 
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219
Sverre Johansen
Sverre Johansen
Direktør industri og handel
Mobil: 980 51 507

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brukervennlig løsning for deling av data

Høringssvar-Revidering av regelverk som regulerer forurensing fra akvakulturanlegg i sjø for matfisk og stamfisk

Årsmøte havbruk midt

– Villfisk blir digital

Positiv til klimaplan for blå bærekraft

Lager helseveileder for å holde ansatte friske

Medlemsmøte om korona-situasjonen

25.000 måltider pr minutt

Godt nyttår!

Romjulsmøte om handelspolitikk