Sjømat Norges innspill til næringsplaner for norske havområder


Publisert 13.02.2023 av Karin Gammelsæter Høringsuttalelser Sjømat Norge

Sjømat Norge ved Marit Bærøe, Hilde Flåten og Ole Fretheim deltok 26. januar på innspillsmøte om utarbeidelse av næringsplaner for Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Det var Fiskeri- og havministeren, olje- og energiministeren og klima- og miljøministeren som i fellesskap hadde invitert til møtet. Det ble gitt et kort muntlig innspill og oppfølgende skriftlige innspill ble sendt til NFD. 

Oppsummering av Sjømat Norges hovedpunkter:

Bærekraftig matproduksjon:

For å dekke fremtidig matvarebehov og oppnå FNs bærekrafts mål må det legges til rette for vekst av fiskeoppdrett til havs. 

Verdiskaping

Norge har med sin offshore og havbrukskompetanse en unik mulighet til å skape mange arbeidsplasser og verdiskaping i en helt ny industri både nasjonalt og internasjonalt. 

Rammevilkår for vekst 

Det vil kreve mye innovasjon for å realisere anleggene til havs, men også mye investeringer i verdikjeden på land og tilrettelegging av infrastruktur. For å få til slike prosjekter må det for selskapene som satser være trygge rammevilkår og muligheter for langsiktig vekst i områdene etter en utviklingsfase. 

Egnede områder

Områdene som er egnet til å drive fiskeoppdrett bør prioriteres til havbruk og ha plass for videre vekst etterhvert som næringen utvikles. 

Sameksistens

For ressurseffektiv bruk av arealer bør sameksistens mellom ulike næringsinteresser ha fokus. Det kan være mange synergier på tvers av næringer rundt overvåking, infrastruktur og drift av havbruksarealene.  

Vil du vite mer?

 
Ole Fretheim
Ole Fretheim
Fagsjef Havbruksteknologi
Mobil: 907 46 701

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Brudd i forhandlingene i Havbruksoverenskomsten

Hyse vs brosme 1-0

Høring: Nasjonale kostråd for god helse og gode liv

Viktig for fiskeindustrien

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Permitteringsregler i fiskeindustrien

Enighet i forhandlingene med NNN

– Svaret er Ja!

Følg seminaret fra Grand

Vårens lønnsoppgjør