Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget


Publisert 25.05.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge Industri

Bergen Tingrett legger i sin dom til i grunn at hensynet til fiskeindustrien er underordnet. Derfor anker Sjømat Norge saken til lagmannsretten.

Da Stortinget vedtok at den gamle råfiskloven skulle bli fiskesalgslagsloven, var det et viktig poeng at fiskesalgslagene skulle ta hensyn til hele verdikjeden. Det ble slått fast at fiskesalgslagene har et samfunnsansvar utover å maksimere pris til fiskerne. Det ble hevdet at den nye loven ville bidra til en bedre balanse mellom de ulike leddene i næringen. 

I dommen fra Bergen tingrett legges det derimot til grunn at hensynet til fiskeindustrien er underordnet.  

Disse politiske føringene er helt verdiløse hvis dommen blir stående, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Derfor ankes nå saken til Gulating Lagmannsrett.  

Mener praksis mangler hjemmel i lov

Sildelaget fikk i april medhold i Bergen tingrett (nå Hordaland tingrett) i at lagets praksis med å gjøre prissensitiv informasjon tilgjengelig på lagets nettsider, er lovlig og kan fortsette. Sjømat Norge tok ut stevning mot Sildelaget, og styret i Sjømat Norge har besluttet å anke dommen.  

– Blir dommen stående så har vi en lov som gir salgslagene fritt leide til å gjøre hva de vil, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Da er fiskeindustrien prisgitt at de enkelte lagene på selvstendig grunnlag tar samfunnsansvar. Det mener han at Sildelaget ikke gjør.  

Bare det at denne saken må tas via retten synliggjør at Sildelaget ikke er interessert i å ta hensyn til fiskeindustrien og den samlede nasjonale verdiskapingen sier Ystmark.  

Sjømat Norges hovedpoeng er at prissensitiv informasjon fra Sildelagets auksjoner er forretningshemmeligheter, og at de må behandles deretter. Sjømat Norge mener at gjeldende praksis fra Sildelagets side ikke har hjemmel i lov, og at den skader kjøperne i industrien. 

Fiskeindustrien blir underordnet

Sjømat Norge er sterkt uenig i hvordan tingretten har vurdert at spørsmålet om hvordan forretningshemmeligheter skal håndteres. Sjømat Norge finner det uakseptabelt at retten har lagt mer vekt på vitnemål fra personer som står svært langt fra daglig forretningsdrift enn det som bedriftene selv opplever i den internasjonale konkurransen. 

 Som monopolist skal Sildelaget sørge for en balansering av hele verdikjeden, og det innebærer at også fiskeindustriens interesser må beskyttes. Dommen fra Bergen tingrett viser at Norges Sildesalgslag ikke søker å finne balanserte løsninger som også ivaretar landsiden. Derfor ser vi oss nødt til å anke. Alternativt må loven endres slik at det kommer enda klarere fram at fiskesalgslagene har et ansvar for hele verdikjeden. 

Geir Ove Ystmark

Bergen tingrett ga langt på vei uttrykk for at Sildelaget hadde nyttiggjort sine fullmakter uten å ta hensyn til den norske pelagiske industrien. 

– Retten gikk så langt som å peke på at hensynet til å ivareta industrien var underordnet, og det kan vi ikke slå oss til ro med, sier Ystmark.  

Sjømat Norge har nå anket saken til Gulating lagmannsrett, og mener denne saken er prinsipielt viktig. 

– Vi ser frem til å få saken opp i lagmannsretten. Forretningshemmeligheter må beskyttes, og det er verdt å merke seg at Sildelagets praksis skiller seg klart fra øvrige salgslag. Dommen fra Bergen tingrett er først og fremst et åpenbart signal om at fiskesalgslagsloven ikke fungerer slik den var ment. Da må enten dommen omgjøres eller så må praksisen korrigeres slik at hensynene til hele verdikjeden faktisk ivaretas, avslutter Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.  

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kristin Langeland
Kristin Langeland
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 926 31 836

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for eierkonsentrasjonsregler i kystfiskeflåten?

Slik fordeles havbruksmilliarden

Enighet om Norsk-Russisk kvotefordeling

Den nye regjeringen satser på sjømaten

Statsbudsjettet: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen

Nord i Sør

Medlemsmøte Havbruk Nord i Svolvær

Årssamling i Havbruk Nord

Medlemsmøte hvitfisk

Teknologi og servicekonferansen 2021: – Vi må fortsette å gjøre en forskjell for klima