- Jeg merker meg at statsministeren sier oljenasjonen Norge må utvikle andre og nye arbeidsplasser. Sjømatnæringen er landets nye «blågrønne motor» som kan levere 50.000 flere jobber og doble verdiskapingen dersom våre politikere legger til rette for det, sier styreleder Inger-Marie Sperre i Sjømat Norge.

– Jeg har stor respekt for utfordringene våre folkevalgte står overfor. Alle ser at oljeinntektene som nasjonen er helt avhengig av i dag, vil gå ned samtidig som vi har en velferdsstat som skal finansieres i mange tiår framover. Det krever politisk kløkt å finne løsninger som både stimulerer til næringsutvikling og samtidig sikrer det offentlige inntekter. Regjeringen forstår at sjømatnæringen er en del av denne løsningen, sier Sperre.

Under presentasjonen av den nye regjeringserklæringen la statsminister Erna Solberg vekt på at landet må skape flere arbeidsplasser i andre næringer enn i petroleum. Erklæringen slår også fast at Norge skal være en ledende havnasjon og at regjeringen vil bidra til bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene.

Samtidig er regjeringen tydelig på at skatte- og avgiftsnivået skal reduseres.

– Regjeringen skriver selv at fiskeri og havbruk er blant de viktigste fremtidsnæringene for Norge. Oppgaven med å få til et «blått taktskifte» er en jobb vi i sjømatnæringen allerede har tatt fatt på, og det er viktig at myndighetene følger opp, påpeker Sperre. Gjennom økt aktivitet, sterkere konkurranseevne og god markedsadgang vil denne næringen bidra til vesentlige skatteinntekter.

Ikke skattes ihjel
– Det er derfor viktig at politikerne ikke presser fram en særskatt for sjømatbedriftene, fordi det vil hemme denne utviklingen og føre til utflagging, sier Sperre. Hun konstaterer at regjeringen peker på havbruksfondet som et godt verktøy for å styrke både næring og kystsamfunn, og i sin omtale av skattesystemet understreker at dette skal være vekstfremmende og legge til rette for styrket konkurransekraft, flere nye og lønnsomme arbeidsplasser. ​

Sjømat Norge legger til grunn at spørsmålet og særskatt får sin videre behandling gjennom det igangsatte utredningsarbeidet som skal være ferdig til høsten. – Regjeringen har tross alt som mål at «Norge skal være en ledende havnasjon». Da kan ikke kysten skattes i hjel, sier Sperre.

Handelen med utlandet
Sjømatlederen er godt fornøyd med at regjeringserklæringen er tydelig på betydningen av EØS for Norge, og at EØS-avtalen er en «bærebjelke for arbeidsplasser og verdiskaping».

– I en ideell verden skulle vi hatt lavere tollsatser på EU-markedet, men vi må ikke glemme at EØS-avtalen både sikrer oss lavere toll enn mange konkurrenter utenfor EU, og også at vi er en del av det veterinære samarbeidet. Erfaringene fra Storbritannia viser med all tydelighet at dette ikke er tidspunktet for å eksperimentere med vår tilknytning til EU.

Sperre er også fornøyd med at regjeringserklæringen legger til grunn at Norge skal jobbe for frihandel, aktivt jobbe via WTO og også søke gode bilaterale avtaler.
– Skal Norge lykkes med å øke bearbeidingen av sjømat, er vi helt avhengig av en aktiv handelspolitikk.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Inger-Marie Sperre
Inger-Marie Sperre
Brødrene Sperre AS
Mobil: 924 03 932

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Mattilsynet og personopplysninger

Digitalt medlemsmøte Havbruk nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Digitalt medlemsmøte Havbruk Nord

Dårlig faglig grunnlag i ny forskrifter om laksefiske

– Gode grep!

Medlemsdag teknologi- og servicebedriftene

God folkeopplysning

Sjømaten blir digital

Årssamling i Sjømat Norge havbruk nord – Dato uavklart!