Årets lønnsoppgjør endte som kjent på 3,2 prosent. Sjømat Norge klargjør her rammen for hvordan du som bedrift gjennomfører lokale forhandlinger.

Det sentrale oppgjøret ble som kjent vedtatt den 23. april i år, så de lokale forhandlingene kan nå starte.

Rammen for årets oppgjør er på 3,2 %. Forventet prisvekst for 2019 er foreløpig beregnet til ca. 2,4 %. Det ligger således an til en reallønnsøkning i 2019. Rammen består av følgende elementer:

Overheng:          1,1 % (effekten av lønnstillegg gitt i 2018)

Tarifftillegg:       0,8 % (gjennomsnittseffekten av de sentrale tarifftillegg)

Glidning:             1,3 % (hovedsakelig lokale lønnsforhandlinger 2019)

Sum:                    3,2 % (gjennomsnittlig årslønnsvekst)

Det at rammen er på 3,2 % innebærer at dette er den forventede gjennomsnittlige årslønnsveksten for norske arbeidstakere fra 2018 til 2019. Dette kan således sees på som en mal for de kommende lokale forhandlinger. Imidlertid er det grunn til å understeke at forhandlingene skal foregå med bakgrunn i de fire kriterier; økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkuranseevne. Dette innebærer at der hvor de fire kriterier tilsier en lavere lønnsvekst, så kan det gis mindre enn det rammen tilsier, mens der hvor kriteriene slår motsatt ut, så kan det gis mer.

Den omstendighet at de sentrale tilleggene i år er høyere enn de har vært de seneste år, bør ikke tolkes som et signal om at det skal gis mer i lokale tillegg. Det er i stedet slik at høyere tarifftillegg tilsier at noe mer av lønnsveksten er tatt ut sentralt. Effekten av de sentrale tillegg vil kunne variere mellom bedriftene. Alle effekter av det sentrale oppgjøret, både det generelle tillegget (kr. 2,50) og eventuell effekter av minstelønnsheving, skal her regnes inn. Vi minner om at for funksjonæravtaler som ikke får det generelle tillegget, skal effektene av det sentrale oppgjøret ikke medregnes.

Sammenlignet med fjoråret så er rammen i år ca 0,4 % høyere. Samtidig er tarifftilleggene noe høyere i år.

Vi henviser ellers til reglene om lokale forhandlinger i de enkelte overenskomster og minner dessuten om at det skal føres reelle forhandlinger og at det skal skrives protokoll.

Se for øvrig informasjon om lokale lønnsforhandlinger på NHOs hjemmeside, se https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/lonn-og-tariff/tariff/artikler/lokale-lonnsforhandlinger/

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Disse kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!

Kurs i toll og opprinnelse

Sjømat Norge satser ungt

Trude Olafsen ny leder for arbeidsutvalget i teknologi og service

Sjømat Norge søker fagsjef miljø og helse

Vi ønsker deg…

Vest i aust, Oslo