De fleste (62 prosent) av de undersøkte lakseelvene på Vestlandet har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør lav eller ingen risiko for genetisk påvirkning på villaksen. Det viser den siste rapporten fra Havbruksnæringens miljøfond.

Fondet består av frivillige midler fra havbruksnæringen, og har siden 2011 bevilget 4,2 millioner kroner til kartlegging og utfisking av rømt oppdrettslaks på Vestlandet. På landsbasis er det bevilget vel 28 millioner kroner til ulike tiltak i norske lakseelver. Prosjektene er gjennomført i regi av elveeierne selv, eller av eksterne fagmiljøer med kompetanse på villaks.

Resultatene
Undersøkelser av 12.678 laks i 42 elver på Vestlandet i 2014 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks fortsatt er lavt i mange elver, selv om det har vært en liten økning dette året. Snittet i regionen og på landsbasis er regnet ut både som vektet og uvektet snitt i tillegg til medianverdi. Det gjennomsnittlige innslaget var 2,9% (veid snitt), og 26 av elvene viste i disse undersøkelsene mindre enn 4% rømt fisk. Medianverdien ligger på 3%.

Dette betyr at 62% av elvene undersøkt på Vestlandet viste mindre enn 4% innblanding av oppdrettslaks. Lakseforskerne mener så lave innslag medfører lav eller ingen risiko for genetisk påvirkning på ville bestander.

På landsbasis er 22.937 fisk registrert og kartlagt i 67 elveundersøkelser i 2014, og det gjennomsnittlige innslaget av rømt fisk i de undersøkte elvene var på 2,7%. Undersøkelsene i 49 elver (69%) viste mindre enn 4% innslag av rømt fisk.

Skjermbilde 2015-06-20 kl. 23.43.56

Hele landsoversikten: Last ned tabell

Høye innslag i noen elver
Det er dessverre høye innslag i noen elver. Dette er beklagelig og gjelder spesielt noen mindre elver i Hardanger og noen i Nordhordland.

Standardisert metodikk
I arbeidet er det i hovedsak benyttet gytefiskmålinger. De resterende undersøkelsene er gjort i sportsfiskesesongen. Gytefisktellinger på høsten er utført i henhold til Norsk Standard. Det er utfordrende at en ikke har en standardisert metodikk for alle metoder en bruker for å måle innslag av rømt oppdrettslaks i elv. Dette gjør det vanskelig å sammenligne resultat fra år til år og mellom regioner.

Viktig kunnskap
Miljøfondet i regi av Sjømat Norge (tidligere FHL) har generert viktig kunnskap om sporingsløsninger, adferdsstudier på fisken i tillegg til nyttig informasjon om innslag av oppdrettslaks i mange elver på Vestlandet siden det ble opprettet i 2011. Det har gitt et godt grunnlag for å se hvilke elver det bør iverksettes tiltak i. Resultatene er også positive fordi innslag i elv de siste årene har hatt en nedadgående trend når en ser på medianverdien.

Støtter ny statlig organisering av miljøfondet
Havbruksnæringens miljøfond blir nå avviklet siden myndighetene oppretter en ny obligatorisk ordning bygd på erfaringene som næringen har gjort.

Nullvisjonen står fast
Havbruksnæringen har en klar nullvisjon for rømming av fisk. Hendelser kan skje, men det er uansett et mål at innslagene av rømt fisk i elv er så lave at de ikke utgjør en potensiell genetisk trussel for villaksen. Metodikken som er brukt for 2014-undersøkelsene på Vestlandet er gytefisktellinger (95% av elvene), som det finnes en standardisert metodikk for. De resterende undersøkelsene er resultat fra sportsfiskesesongen.

 

Ytterligere kommentarer:
Hans Inge Algrøy, regionsjef Sjømat Norge Havbruk Vest, tlf. 905 41 042
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge, tlf. 478 07 910

 

Les også:


 

ORDFORKLARINGER

  • Medianverdien er den verdien hvor halvparten av elveundersøkelsene har en lavere andel av rømt laks og de resterende en høyere andel. I disse undersøkelsene betyr det at en i halvparten av elvene fant mindre enn 1,3 % innslag av rømt laks.
  • Uveid gjennomsnitt betyr at alle elvene behandles likt, enten det er små elver og få prøver, eller det er store elver med mange prøver. Alle elver betraktes som «like viktige». Uveide snitt er mer sårbare for ekstremverdier av andelen rømt oppdrettslaks i enkeltvassdrag, og vil kunne variere mer avhengig av hvilke elver som er med i undersøkelsene. (ref NINA-rapport 1063).
  • Ved å bruke veid snitt vil elver med større undersøkelsesmateriale (større fangster eller flere fisk) telle mer. Veide snitt er i likhet med medianverdien ikke like sårbare for ekstremverdier i enkeltelver.

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910
Hans-Inge Algrøy
Hans-Inge Algrøy
Regionsjef havbruk Vest
Mobil: 977 01 406

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Nytt helsesertifikat

Millioner til opplæringsprogram

Sjømat Norge søker rådgiver havbruk

Endeleg havbrukstekniker

Verdens første helelektriske oppdrettsanlegg

Bred enighet om skatteregime

Covid 19 påvirker ikke sjømaten

Slik kan sjømat prioriteres internasjonalt

Positivt at kommunene og fylkene får mer