De aller fleste (88 prosent) av de undersøkte lakseelvene i Midt-Norge har så lavt innslag av rømt fisk at det ifølge forskernes vurderinger utgjør liten eller ingen risiko for genetisk påvirkning på villaksen. Det viser den siste rapporten fra Havbruksnæringens miljøfond.

Fondet består av frivillige midler fra havbruksnæringen, og har siden 2011 bevilget 5,7 millioner kroner til kartlegging og utfisking av rømt oppdrettslaks i Midt-Norge. På landsbasis er det bevilget vel 28 millioner kroner til ulike tiltak i norske lakseelver. Prosjektene er gjennomført i regi av elveeierne selv, eller av eksterne fagmiljøer med kompetanse på villaks.

Resultatene
Undersøkelser av 3.065 laks i 8 elveundersøkelser i Midt-Norge i 2014 viser at innslaget av rømt oppdrettslaks fortsatt er lavt, selv om det var en liten økning dette året. Snittet i regionen og på landsbasis er regnet ut både som vektet og uvektet snitt i tillegg til medianverdi. Det gjennomsnittlige innslaget var 2,8% (veid snitt), og 7 av elveundersøkelsene har mindre enn 5% rømt fisk. Medianverdien ligger på  1,3%.

Dette betyr at 88% av elvene undersøkt i Midt-Norge viste mindre enn 4% innblanding av oppdrettslaks. Lakseforskerne mener så lave innslag medfører lav eller ingen risiko for genetisk påvirkning på ville bestander.

På landsbasis er 22.937 fisk registrert og kartlagt i 67 elveundersøkelser i 2014, og det gjennomsnittlige innslaget av rømt fisk i de undersøkte elvene var på 2,7%. Undersøkelsene i 46 elver (69%) viste mindre enn 4% innslag av rømt fisk.

Skjermbilde 2015-06-20 kl. 23.33.24

Hele landsoversikten: Last ned tabell

Standardisert metodikk
Resultatene er i hovedsak hentet fra sportsfiskesesongen. En av undersøkelsene er fra høstfiske.  For å skille mellom villfisk og oppdrettsfisk er det gjort skjellanalyser. Det er utfordrende at en ikke har en standardisert metodikk for alle metoder en bruker for å måle innslag av rømt oppdrettslaks i elv. Dette gjør det vanskelig å sammenligne resultat fra år til år og mellom regioner.

Viktig kunnskap
Miljøfondet i regi av Sjømat Norge (tidligere FHL) har generert viktig kunnskap om sporingsløsninger, adferdsstudier på fisken i tillegg til nyttig informasjon om innslag av oppdrettslaks i mange elver i Midt-Norge siden det ble opprettet i 2011. Det har gitt et godt grunnlag for å se hvilke elver det bør iverksettes tiltak i. Resultatene er også positive fordi innslag i elv de siste årene har hatt en nedadgående trend når en ser på medianverdien.

Støtter ny statlig organisering av miljøfondet
Havbruksnæringens miljøfond blir nå avviklet siden myndighetene oppretter en ny obligatorisk ordning bygd på erfaringene som næringen har gjort.

Nullvisjonen står fast
Havbruksnæringen har en klar nullvisjon for rømming av fisk. Hendelser kan skje, men målet er uansett at innslagene av rømt fisk i elv er så lave at de ikke utgjør en potensiell genetisk trussel for villaksen. 2014-undersøkelsene er i hovedsak gjort i sportsfiskesesongen.

 

Ytterligere kommentarer:
Knut Hjelt, regionsjef Sjømat Norge Havbruk Midt, tlf. 915 12 890
Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør Sjømat Norge, tlf. 478 07 910

Les også:


 

ORDFORKLARINGER

  • Medianverdien er den verdien hvor halvparten av elveundersøkelsene har en lavere andel av rømt laks og de resterende en høyere andel. I disse undersøkelsene betyr det at en i halvparten av elvene fant mindre enn 1,3 % innslag av rømt laks.
  • Uveid gjennomsnitt betyr at alle elvene behandles likt, enten det er små elver og få prøver, eller det er store elver med mange prøver. Alle elver betraktes som «like viktige». Uveide snitt er mer sårbare for ekstremverdier av andelen rømt oppdrettslaks i enkeltvassdrag, og vil kunne variere mer avhengig av hvilke elver som er med i undersøkelsene. (ref NINA-rapport 1063).
  • Ved å bruke veid snitt vil elver med større undersøkelsesmateriale (større fangster eller flere fisk) telle mer. Veide snitt er i likhet med medianverdien ikke like sårbare for ekstremverdier i enkeltelver.

Vil du vite mer?

 
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910
Knut A. Hjelt
Knut A. Hjelt
Regionsjef havbruk Midt
Mobil: 915 12 890

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Politikerene fikk høre dette

Meir torsk i nord

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Oppretter felles forum mot rømming

Britisk ambassadør til Trondheim

Sjømat Norge passerer 650 medlemmer

Statsbudsjettet 2019

Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken

Høringssvar mateksportforskriften

– Ny jernbane i nord vil bedre sjømatens klimaregnskap