Fortsatt behov for effektive legemidler mot lakselus


Publisert 21.02.2022 av Henrik Wiedswang Horjen Fiskevelferd Havbruk Miljø og Helse Fagområder

Trenden fortsetter. Målt i mengde virkestoff er bruken av samtlige legemidler mot lakselus mer enn halvert de siste årene, og for de aller fleste legemidlene er bruken redusert med omkring 90 prosent siden 2015. Effektive legemidler er likevel fortsatt viktig i kontrollen mot lakselus.

Legemidlene til fisk benyttes som tilsetning i fôr eller ved dosering i vann som et bademiddel. Alle legemidler i bruk er godkjent av Statens Legemiddelverk. Foreløpige tall for 2021 viser at bruken av lusemidler gitt i fôret samlet sett ble redusert, mens bruken av bademidler økte noe sammenlignet med 2020.

Dette kan ha flere årsaker, men en av grunnene kan være at det for første gang på mange år ble godkjent og tatt i bruk et nytt bademiddel (Imidakloprid) mot lakselus i 2021. I tillegg tilsier foreløpige tall også en økning i bruken av bademidlet azametifos sammenlignet med 2020, mens bruken av deltametrin er tilnærmet uendret. Sammenlignet med 2015 er imidlertid bruken for begge disse fortsatt redusert med omkring 90 prosent. Bruken av hydrogenperoksid ble ytterligere noe redusert i 2021 sammenlignet med 2020.

Les også: Legemidler er fremdeles viktig i lusebehandling

For fôrmidlene tilsier de foreløpige tallene en liten økning i bruken av emamektinbenzoat, mens bruken av flubenzuronene ble redusert med fra 70-80 prosent sammenlignet med 2020.

En viktig årsak til den kraftige nedgangen i bruk av lusemidler over tid, er lusens reduserte følsomhet og utvikling av resistens mot flertallet av de brukte lusemidlene. I den sammenheng er det selvsagt svært viktig at det er kommet et nytt legemiddel i «verktøykassen». Samtidig er det utviklet en rekke alternative medisinfrie tiltak for å kontrollere lakselus. Disse omfatter både forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak. At det finnes både effektive legemidler og i tillegg en rekke andre effektive tiltak, betyr at det kan veksles mellom bruken av de ulike tiltakene. Dette er i seg selv svært viktig for å kontrollere lusa på en god måte, og for å unngå eller forsinke utviklingen av resistens mot de ulike virkemidlene en har.

Forbruket av antibiotika til oppdrettsfisk i Norge er fortsatt svært lavt, selv om foreløpige tall tilsier at det var et noe høyere forbruk i 2021 sammenlignet med de to foregående årene.

Klikk her for å lese mer om optimal lusekontroll

I all matproduksjon, enten den er basert på planter eller dyr, er kontroll med parasitter viktig og nødvendig. For animalsk produksjon er det nødvendig av hensyn til dyrenes helse og velferd.

Aktuelle tiltak, enten det er legemidler eller medisinfrie tiltak, må benyttes optimalt. Slik kan   hensynet både til helse, velferd og det ytre miljø bli ivaretatt på best mulig måte, samtidig som legemidlene bevarer sin effekt lengst mulig.

Fordi det over tid er utviklet resistens mot flere av dagens legemidler mot lakselus, er det ønskelig at nye lusemidler utvikles, blir godkjent, og kommer på markedet. Klok bruk av disse vil kunne bidra til effektiv og skånsom behandling av fisk og miljø også i fortsettelsen.

Det finnes ikke én enhetlig løsning på hvordan lakselus skal håndteres langs kysten. Tiltaksveilederen, som kom i 2020, omtaler flertallet av de verktøyene som er tilgjengelige per i dag, og hvilke vurderinger som bør gjøres for å bruke disse på best mulig vis.

Veilederen påpeker også at både fiskehelsepersonell og sjømatprodusenter må fortsette å gjøre det de kan for å sikre tilstrekkelig kapasitet og optimal gjennomføring av forebyggende tiltak og nødvendige avlusingsoperasjoner. Målet er hele tiden å sikre god effekt, god fiskevelferd og minimalt utslipp til det omkringliggende miljøet.

Hovedmål å øke andelen av befolkningen som har et balansert kosthold i takt med myndighetenes anbefalinger.

Om sammenligning av legemidler ved bruk av kg virkestoff
Mengden av et virkestoff som er nødvendig for å fjerne lakselus varierer mellom de ulike stoffene. Forskjellene mellom de to bademidlene deltametrin og hydrogenperoksid (H2O2) kan være ett eksempel: For å få en antatt lik effekt på lakselusen er det nødvendig med 750.000 ganger mer H2O2 enn deltametrin. Følgelig kan en minimal reduksjon i forbruket av ett stoff resultere i en stor økning av et annet. Ett kilo av det ene stoffet er derfor ikke det samme som ett kilo av det andre, eller to kilo det ene året er ikke det samme som to kilo det andre året. Det er også viktig å være klar over at jo mindre fisken er når den behandles, jo mindre mengde legemiddel er nødvendig for å oppnå ønsket effekt.

Se også faktaark om lakselus og Tiltaksveileder for kontroll med lakselus og skottelus

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072
Henrik Wiedswang Horjen
Henrik Wiedswang Horjen
Kommunikasjonssjef
Mobil: 982 65 219

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

TBT-notifikasjon fra Brasil om fryst fisk regelverket

Webinar om miljødeklarasjon  

Webinar om virkemiddelapparatet

Miljøaktivist gleder seg over sjømatens plastengasjement

Fakta om slam

Indisk verdensstjerne er innleder på sjømatnæringens plastseminar

Sjømat Norge passerer 900 medlemmer

Prisråd for havbruk og fastsetting av bruttoinntekt i grunnrenteskatten

Sjømatnæringen med felles plastseminar og ryddeaksjon

Vi debatterer i Arendal