-Økningen av markedsavgiften på sild og makrell vil ramme en del av fiskeindustrien som sliter med svak lønnsomhet. Det er fiskerne som har bedt om økt avgift, og det er fiskerne som henter gevinsten, derfor bør også avgiften kreves inn fra fiskerne, sier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.

Fiskeri- og sjømatministeren har bestemt at markedsavgiften for sild, makrell, lodde og annen pelagisk fisk skal økes fra 0,3% av eksportverdien til 0,5%. Dette er en avgiftsøkning på 15 millioner kroner, og Sjømat Norge har advart mot en slik økning.

-Avgiftsøkningen på fiskeindustrien er formidabel, og industrien kan ikke akseptere at det nå legges opp til at 1/3 av driftsresultatet til produsentene og eksportørene skal betales inn til felles markedsføringstiltak i regi av Sjømatrådet. Når industrien ser at prisene i markedene er tilnærmet uendret korrigert for valutaeffekter, at egen lønnsomhet er fallende og flåtens lønnsomhet er stigende, så mener vi at den eneste fornuftige løsningen vil være å flytte innkrevingen av avgiften til førstehåndsomsetningen, sier Dale.

Foto: EFF

Fiskeflåten må ta denne regningen, sier Kyrre Dahle i Sjømat Norge om forslaget til økt markedsavgift på sild og makrell. FOTO: Sjømat Norge

Svak inntjening i fiskeindustrien
Det er stor forskjell i inntjeningen mellom fangstleddet og industrien på land. Mens den pelagiske flåten de siste årene har hatt en driftsmargin på 20-30%, har driftsmarginen for den pelagiske konsumindustrien på land vært på 1-2%. For 2017, som er det siste året hvor lønnsomhetstall er tilgjengelig, var samlet driftsresultat for den pelagiske fiskeflåten (ringnot og pelagisk trål) på 1034 millioner kroner. Det samlede driftsresultatet til pelagisk konsumindustri var på 128 millioner. Markedsavgiften vil til neste år øke fra 22 til 37 millioner kroner.

-Avgiftsbelastningen på fiskeindustrien har økt betydelig de siste årene, både gjennom Justervesenet og nå økning av markedsavgiften. Dette rammer konkurranseutsatt næringsliv hardt, og svekker konkurransekraften og muligheten til å skape aktivitet og arbeidsplasser langs kysten. Norske produsenter og eksportører konkurrerer med de samme produktene i de samme markedene som sine konkurrenter fra blant annet Island, Færøyene, Danmark og Storbritannia. Økte kostnader i Norge gir våre konkurrenter en fordel, sier Dale i Sjømat Norge.

Den som har nytten av avgiften bør betale avgiften
Prisøkning i markedene kommer først og fremst fiskerne til gode, og det er fiskernes organisasjoner som har gått i bresjen for å øke avgiften for pelagisk fisk. Sjømat Norge mener derfor at fiskeri- og sjømatministeren umiddelbart må sørge for at hele avgiften faktisk trekkes inn direkte fra fiskerne, slik det allerede blir gjort når fiskerne selger sine fangster til produsenter i utlandet.

-Ved å trekke inn markedsavgiften fra førstehåndsomsetningen vil de som ønsker avgiften, og som har nytte av avgiften, også betale avgiften. En slik innkreving av avgiften vil bidra til større ro rundt finansieringen av Sjømatrådets aktiviteter. Dagens markedsavgiftmodell har gal adresse, sier fagsjef Kyrre Dale i Sjømat Norge.

 

Vil du vite mer?

 
Kyrre Dale
Kyrre Dale
Fagsjef industri
Mobil: 913 76 551

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon