I et høringssvar til Fiskieridirektoratet etterlyser Sjømat Norge en nødvendig veileder knyttet til forskriften om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg som trådte i kraft i januar 2018.

Sjømat Norge viser til Fiskeridirektoratets høringsbrev av 16. oktober 2018, der direktoratet vil tar opp uklarheter i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg som trådte i kraft 01.01.18.

– Sjømat Norge er positiv til de endringer i forskriftsteksten som Fiskeridirektoratet nå foreslår. Vi tror at de vil bidra til å avklare og i noen grad forenkle det som ellers synes å kunne bli et svært omfattende og ressurskrevende system for å sikre brukstillatelse for landbaserte akvakulturanlegg, heter det i høringssvaret.

Sjømat Norge oppfatter imidlertid at det fortsatt er behov for noen avklaringer og endringer i forskriftsteksten. Dette gjelder blant annet § 16, som omhandler krav til produktsertifisering. Sjømat Norge mener at en må unngå at kravet om produktsertifisering av rør skal oppfattes som et krav om «dobbeltsertifisering». Forskriftsteksten må også være tydelig på at et evt krav om produktsertifisering av slanger ikke skal gjelde for slanger til bruk i sikret område.

Sjømat Norge peker også på at det er svært uheldig at en nødvendig og normativ veileder for operasjonalisering av forskriften fortsatt ikke er ferdigstilt og sendt ut på høring, nesten ett år etter at forskriften trådte i kraft.

– Den manglende veilederen har bevirket en betydelig usikkerhet og derav følgende forsinkelser i arbeidet som skal lede fram til en brukstillatelse. Sjømat Norge mener derfor at det er viktig at myndighetene ikke legger et løp som tilsier at det kan bli svært knapp tid for anlegg og myndigheter til å få på plass den rømmingstekniske rapporten og brukstillatelsen innen gjeldende tidsfrist. Vi tror ikke at de foreslåtte endringene i §§ 16 og 23 alene vil kunne forhindre dette, og ber derfor om at tidsfristen for å få på plass en brukstillatelse utsettes med minimum 12 måneder, skriver Sjømat Norge.

Høringssvaret kan i sin helhet lastes ned fra venstre kolonne.

Vil du vite mer?

 
Brit Uglem Blomsø
Brit Uglem Blomsø
Fagsjef miljø og helse
Mobil: 482 06 661
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

#MerAv Seminar 6

Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

Mindre matsvinn gir bedre klima

Kurs i Rømmingssikring – Sortland

Kurs i Rømmingssikring – Val vg.

Kurs i Rømmingssikring – Alta

Kurs i Rømmingssikring – Bergen

Trenger ikke flere i krabbefisket

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke