I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber Sjømat Norge om at eventuelt nedtrekk blir utsatt til 2021.

Sjømat Norge skriver i høringssvaret at det er prinsipielt betenkelig at myndighetene vil innføre en vidtrekkende hjemmel for å kunne gripe inn i alle havbrukstillatelser i et produksjonsområde og uten individuell prøving.

– Det er betenkelig i forhold til legalitetsprinsippet, borgernes rettsvern for etablerte posisjoner og behovet for forutsigbarhet, dersom det gis en så vid fullmakt til å fastsette forskrifter om generelle inngrep i akvakulturtillatelser uten noen form for individuell prøving, heter det i høringssvaret fra Sjømat Norge.

Organisasjonen mener en slik bestemmelse i realiteten vil ha tilbakevirkende kraft som kan gripe inn i eksisterende rettigheter, og at forskriften derfor må vurderes opp mot tilbakevirkingsforbudet i Grunnloven.

Usikre beregninger
Sjømat Norge peker videre på at det fortsatt er stor usikkerhet i modellene som brukes til å beregne effekten lakselus har på utvandrende smolt og villaksbestandene. Myndighetene kan ikke slå fast om modellene er egnet til å brukes som grunnlag for de inngripende tiltakene som foreslås.

Organisasjonen mener departementet heller ikke kan legge til grunn føre-var-prinsippet siden lakseproduksjonen ikke utgjør «en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet», slik det står i Naturmangfoldloven.

Samfunnskonsekvenser
Sjømat Norge understreker at de samfunns- og bedriftsøkonomiske konsekvensene ved eventuelt pålegg om kutt i matproduksjonen er betydelige, og at dette ikke er tilstrekkelig vurdert av myndighetene.

Organisasjonen mener det er vanskelig å se at effekten av nedtrekk i produksjonen står i forhold til konsekvensene av et slikt tiltak.

Ber om utsettelse
Sjømat Norge ber departementet samlet sett vurdere en utsettelse av eventuelt nedtrekk i de røde områdene til tildelingsrunden 2021. En av begrunnelsene er også at en rekke selskaper forsøker å tilpasse sin produksjon til det nye trafikklyssystemet, blant annet ved å bygge anlegg for storsmolt-produksjon. Dette krever store investeringer, noe som ikke har vært mulig å sluttføre i løpet av en toårsperiode. Det tilsier behov for en lengre overgangsfase, mener Sjømat Norge.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Medlemsmøte Havbruk Nord

Destruktive forslag for norsk havbruksnæring

Kven skal fiske kva?

Fra industri til marin ingrediens

Our Ocean: Målrettede tiltak fra sjømatselskapene

Politikerene fikk høre dette

Meir torsk i nord

EØS-avtalen er viktig for Noreg

Oppretter felles forum mot rømming