I et grundig høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til hjemmel for å kutte lakseproduksjonen i "røde" produksjonsområder, ber Sjømat Norge om at eventuelt nedtrekk blir utsatt til 2021.

Sjømat Norge skriver i høringssvaret at det er prinsipielt betenkelig at myndighetene vil innføre en vidtrekkende hjemmel for å kunne gripe inn i alle havbrukstillatelser i et produksjonsområde og uten individuell prøving.

– Det er betenkelig i forhold til legalitetsprinsippet, borgernes rettsvern for etablerte posisjoner og behovet for forutsigbarhet, dersom det gis en så vid fullmakt til å fastsette forskrifter om generelle inngrep i akvakulturtillatelser uten noen form for individuell prøving, heter det i høringssvaret fra Sjømat Norge.

Organisasjonen mener en slik bestemmelse i realiteten vil ha tilbakevirkende kraft som kan gripe inn i eksisterende rettigheter, og at forskriften derfor må vurderes opp mot tilbakevirkingsforbudet i Grunnloven.

Usikre beregninger
Sjømat Norge peker videre på at det fortsatt er stor usikkerhet i modellene som brukes til å beregne effekten lakselus har på utvandrende smolt og villaksbestandene. Myndighetene kan ikke slå fast om modellene er egnet til å brukes som grunnlag for de inngripende tiltakene som foreslås.

Organisasjonen mener departementet heller ikke kan legge til grunn føre-var-prinsippet siden lakseproduksjonen ikke utgjør «en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet», slik det står i Naturmangfoldloven.

Samfunnskonsekvenser
Sjømat Norge understreker at de samfunns- og bedriftsøkonomiske konsekvensene ved eventuelt pålegg om kutt i matproduksjonen er betydelige, og at dette ikke er tilstrekkelig vurdert av myndighetene.

Organisasjonen mener det er vanskelig å se at effekten av nedtrekk i produksjonen står i forhold til konsekvensene av et slikt tiltak.

Ber om utsettelse
Sjømat Norge ber departementet samlet sett vurdere en utsettelse av eventuelt nedtrekk i de røde områdene til tildelingsrunden 2021. En av begrunnelsene er også at en rekke selskaper forsøker å tilpasse sin produksjon til det nye trafikklyssystemet, blant annet ved å bygge anlegg for storsmolt-produksjon. Dette krever store investeringer, noe som ikke har vært mulig å sluttføre i løpet av en toårsperiode. Det tilsier behov for en lengre overgangsfase, mener Sjømat Norge.

Vil du vite mer?

 
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Dagpenger under permittering til ansatte i fiskeindustrien

Regjeringen gir GIEK mulighet til å sikre handel til flere marked

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon