35 mrd på vent


Publisert 04.11.2022 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Havbruk

Sjømat Norge får nærmest daglig meldinger om prosjekter som er satt på vent på grunn av grunnrenteforslaget fra regjeringen. Skattebyrden og usikkerheten som er knyttet til forslaget er så heftig, at en rekke bedrifter har satt prosjekter på vent.

Her følger en ikke uttømmende oversikt som Sjømat Norge besitter for øyeblikket:

Merk at ikke alle selskaper ønsker å gå offentlig ut med sine utsatte investeringer av hensyn til tapte lokale ringvirkninger, konsekvenser for leverandører, fremtidige kontrakter mv. Derfor er enkelte selskaper anonymisert.

Region vest

Selskap i Vestland:

Nytt smoltanlegg med en kostnadsramme på 300-400 mill kroner i investeringer satt på vent. Potensielt rammer dette 10-15 arbeidsplasser.

Har også et prosjekt om landbasert laks, som nå settes på vent. Vanskelig å tallfeste både investering og arbeidsplasser.

Selskapet opplyser at det blir ikke investert i mer enn absolutt nødvendig på sjøen. Båter, fôrflåter osv brukes lenger enn først planlagt. Har innført foreløpig ansettelsesstopp.

Selskapet tar en grundig gjennomgang av samfunnsansvaret. Dette innebærer at det blir strammet inn på sponsing til idrett og frivillighet, som direkte konsekvens av økt skattlegging

Selskap i Vestland:

Utsetting/kansellering av prosjekter av samlet omfang på 500-600 millioner kroner

Nyansettelser av 10-20 personer i fare, men selskapet mener det som er mest alvorlig er tap av dagens ansatte og kompetanse på sikt.

Utsatt eller mangel på investering vil påvirke hundrevis av ansatte hos underleverandører i industri og får betydelige økonomiske konsekvenser.

Selskap i Vestland:

Setter på hold planlagte innvesteringer på ca 350 mill kroner. Dette gjelder planlagt utvidelse av postsmoltanlegg.

Planlagt utbygging ville resultert i ca 15 nye faste arbeidsplasser. I tillegg ville anleggsperioden ha generert stor aktivitet for lokale under leverandører (bygg/anlegg, rørleggere, elektrikere og tømrere). 

Andre mindre fremtidig planlagte innvesteringer (fôrflåter, nybygg båter) vurderes nøye før eventuelle beslutninger fattes.

Selskap i Vestland:

Stopp i fase to og tre på storsmoltanlegg med investeringer på ca 700 mill.

Bremnes Seashore

Stopper utvidelse av settefiskanlegg til storsmolt. Ca 700 mill. i kansellert investering

Investeringer i utvidet satsing på filet settes på vent. Trolig investeringer på om lag 200-300 mill.

Stort selskap – hele landet:

Investeringer for til sammen 6 mrd står i fare.

Disse utgjør om lag 170 nye årsverk i selskapet, i tillegg til at ca 100 bedrifter med til sammen 1200 årsverk involvert i byggefase blir rammet.

Forslaget om grunnrenteskatt i havbruk har ført til at flere tar til motmæle. Øverst fra fakkeltog på Lovund, her fra fakkeltog i Nærøysund. FOTO: Andreas Berglud Fjellryd (øverst), dette bildet Tom Lysø.

Region midt

Selskap i Midt-Norge:

Har planlagt byggetrinn to på sitt foredlingsanlegg (utvidet filet-avdeling) og trinn tre på storsmoltanlegg. Det er usikkerhet knyttet til disse nå, men utsettelse i hvert fall til grunnrente er avklart. Samlet investering mer enn 1 mrd.

På grunn av at forslag om at normpris skal ligge til grunn for prisfastsettelse grunnrente har kontrakter for neste år falt bort. Det er stor sannsynlighet for at ca 40 ansatte må permitteres av denne grunn. Antall ansatte/nyansettelser som følger av evt. utsettelse av byggeprosjektene er vanskelig å anslå nå.


Selskap i Midt-Norge:

Utsetter investeringer på rundt 1 mrd, som blant annet rammer utviklingsprosjekt for 500 mill kroner.

Salmar ASA:

Tilbakeføring av allerede kjøpte tillatelser i år.

Emilsen fisk:

Tilbakeføring av allerede kjøpte tillatelser i år.

Region nord

Northern Lights Salmon AS:

80-100 millioner utsettes ifm bygging av lukket anlegg

60 millioner utsettes i planlagt smoltanlegg

Dette har konsekvenser for 40 nye årsverk i egen virksomhet, med tillegg av over hundre årsverk hos leverandørene i byggefase (innen teknologi, elektro, bygg og anlegg og båtbygging).

Selskap i Nord-Norge:

Har lenge planlagt oppgradering av gammel bygningsmasse i slakteri, til kostnad ca 40 mill kroner. Dette skyves på.

Om lag 30 nyansettelser i egen virksomhet kan gå tapt.

Lerøy ASA – hele landet:

Stopper investeringer på om lag 500 mill kroner. Besluttet å stanse en allerede påbegynt investering i økt bearbeidingskapasitet for 420 mill kroner på Skjervøy

Gratanglaks AS:

40 mill kroner i filetanlegg (satte stopp etter endring av formueskatt tidligere i år). Kunne gitt 14 arbeidsplasser innen filetproduksjon 
Utviklingsprosjekt Astafjord Ocean Salmon (AOS) med total investering på ca 1,2 mrd kroner er satt på vent.  AOS vil trolig utgjøre ca 20 ansatte.

Selskap i Nord-Norge:

Har lenge hatt som intensjon om å fornye en havn og satse sterkt i et reiselivsprosjekt.
Dette har en kostnadsramme på ca. 80 mill kroner. Dette er naturlig nok absolutt satt på vent, og vil dersom forslaget fra regjeringen om påtenkt grunnrente ikke bli gjennomført.

Nova Sea AS:

Har satt på hold investeringer på 3,3 mrd kroner, som bl. a. ville gitt 100 direkte og indirekte arbeidsplasser.

Cermaq AS:

Fryser alt av investeringer i Norge.

Nordlaks AS:

Har stoppet arbeidet med nytt slakteri- og filetfabrikk samt hovedkontor på Børøya i Hadsel. Setter også tre store investeringer i landbaserte settefiskanlegg på vent, i henholdsvis Mørsvika i Sørfold kommune, Nusfjord i Flakstad kommune samt på Rødskjær i Harstad kommune. Til sammen utgjør disse fire investeringene 5 mrd kroner og ville skapt et hundretalls nye arbeidsplasser og store ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Salaks AS:

Prosjektet FjordMAX settes på vent. Utviklingsprosjekt som er tildelt seks utviklingstillateser. Ca 1 mrd kroner i investering.

Utvidelse av settefiskanlegg, storsmoltproduksjon avventes, som samlet utgjør 500 mill kroner i investering

Samlet rammes om lag 100 nye arbeidsplasser, dersom man inkluderer brønnbåt, slakteri og annen omkringliggende aktivitet knyttet til denne.

I tillegg går 20-30 arbeidsplasser tapt som følge av at settefiskanlegg ikke blir utvidet.

Magne Arvesen & Sønner AS:

Investering i en ny båt i størrelsesorden 270 -350 millioner er satt på vent pga. rådende usikkerhet om rammebetingelsene. Dette vil berøre 7 – 9 ansatte, i tillegg til ansatte vedskipsverftene på norskekysten og leverandørindustrien.

Investering på ca. 200 millioner kroner for blant annet møte det grønne skiftet legges på is. I perioder rammer dette 40-60 ansatte. Vil ha stor påvirkning for entreprenører innen bygg og anlegg; lokal maskinentreprenør og servicenæringene.

Ellingsen Seafood:

Har satt investeringer på vent; båter og diverse utstyr til sjøanlegg for om lag 50 mill kroner samt betongkai til slakteri for 22 mill kroner.

Selskap i Nord-Norge:

Planlagte investeringer som skulle opp til styret i neste møte:

350 million kroner. Bygging av postsmolthall samt grunnlagsinvesteringer for nytt RAS anlegg
Ville ha gitt tre nye ansatte i produksjonen samt 50-75 ansatte innen leverandørindustrien (bygg/anlegg, elektro, rørmontasje mm)

800 million kroner i utbygging av nytt anlegg på ny tomt som ville gitt 25 ansatte i selskapet og ca. 150 ansatte i leverandørindustrien totalt sett.

Holmøy Seafood:

  • Nytt settefiskanlegg stoppes opp (kjøpt tomt, og prosjektet er kommet ganske langt) 
  • Arbeidet med å prosjektere ny tråler er stoppet 
  • Ny servicebåt til havbruksaktiviteten utgår
  • Prosjekt med å fullelektrifisere Holmøy Havn stoppes (prosjekt på ca. 10 mill kroner, mottatt ca 2,8 mill kroner fra ENOVA) – klimatiltak 
  • Bygging av Ureafabrikk på Holmen gjennomføres ikke – klimatiltak 
  • Ny bunkerstank i Holmøy havn bygges ikke – klimatiltak

Samlet utgjør dette investeringer på 1,4 mrd kroner. 

Grieg Seafood:

Smoltanlegg i Lebesby til verdi av 1,9 mrd kroner lagt på is.

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Kan sjømatnæringen forsyne Norge med mat dersom det blir krig?

Økt viktighet, økt oppmerksomhet

Haagensen gjenvalgt

Se direkte fra Tromsø

En mer ydmyk sjømatnæring

Nasjonal handlingsplan for sjøsikkerhet

One Ocean: De røde lysene truer Vestlandets posisjon

Foreslår Haagensen på gjenvalg

Ny NTP – blandet drops

NMBU vant Sjømat Norges idé-konkurranse