Hvordan foregår årets tarifforhandlinger? Her har vi samlet en del praktiske opplysninger for deg som arbeidsgiver.

Tarifforhandlingene LO/NHO startet med overlevering av krav den 12. mars. I år er det som kjent et såkalt samordnet oppgjør, dvs. at forhandlingene foregår mellom LO og NHO og omfatter samtlige overenskomster. Vanligvis ved hovedoppgjør så er det såkalte forbundsvise forhandlinger, dvs. at forhandlingene skjer mellom forbund og landsforening for hver overenskomst. I år er imidlertid AFP et sentralt tema, og dette er hovedgrunnen for at oppgjøret kjøres samordnet. Forhandlingene NHO/YS foregår parallelt.

Forhandlingene foregår frem til den 22. mars. I tiden 14. – 20. mars er det avsatt tid til overenskomstvise tilpasningsforhandlinger. Her forhandles det om en begrenset del av det generelle tillegget, i år er dette satt til kr. 0,30. Dette kan eventuelt legges på diverse satser, eller gis som et generelt tillegg. For øvrig kan det gjennomføres justeringer i overenskomsten som partene er enige om. Det er ingen konfliktrett på disse tilpasningsforhandlingene. Resultatet av disse tilpasningsforhandlingene blir en del av totalresultatet av forhandlingene LO/NHO.

Vi må regne med at forhandlingene resulterer i brudd den 22. mars. Det er da satt av tid til mekling fra den 3. april og frem til meklingsfrist 7. april kl. 24.

En eventuell konflikt kan da tidligst iverksettes den 8. april. Det er derfor viktig at bedriftene sørger for å gi et betinget permitteringsvarsel til arbeiderne ved bedriften senest den 23. mars. Dette som følge av at permitteringsfristen ved konflikt i egen bedrift er 14 dager ihht. Hovedavtalens kapittel 7. Bakgrunnen for at dette er nødvendig er at dersom organiserte ved bedriften skulle bli tatt ut i streik, så kan det hende at driften må innstilles og at man derfor må permittere de øvrige arbeidstakerne. Ved et brudd den 22. mars vil det bli meddelt såkalt plassoppsigelse. Dette gir imidlertid ingen oversikt over hvilke bedrifter som tas ut i streik. Dette skjer først ved melding om såkalt plassfratredelse, som vil komme den 3. april. Da vi det være mindre enn 14 dager frem til en eventuell streik i bedriften, så derfor er det nødvendig at man gir et betinget permitteringsvarsel allerede den 23 mars. Før man gir permitteringsvarselet skal det drøftes med tillitsvalgte og det skal skrives protokoll. Se nærmere på NHOs hjemmeside, https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/streik-og-konflikt/artikler/permittering-grunnet-streik/

Dersom det er behov for såkalte nedkjøringsavtaler så bør de inngås i god tid før en eventuell konflikt. Se mer om dette og andre temaer om streik på Arbinn, https://arbinn.nho.no/arbeidsliv/streik-og-konflikt/

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

#MerAv Seminar 6

Retningslinjer – Mottakskontroll fiskeråstoff

– Sjømat Norge var førstevalget mitt

Mindre matsvinn gir bedre klima

Kurs i Rømmingssikring – Sortland

Kurs i Rømmingssikring – Val vg.

Kurs i Rømmingssikring – Alta

Kurs i Rømmingssikring – Bergen

Trenger ikke flere i krabbefisket

Nye rekordtall for sjømateksporten – ringvirkningene vil øke