Sjømat Norge ønsker møte med næringsministeren


Publisert 25.03.2021 av Henrik Wiedswang Horjen Sjømat Norge

Det kviler eit stor ansvar på styresmaktene å leggje til rette for gode handelsvilkår. Derfor ber Sjømat Norge og Fiskarlaget møte med næringsminister Iselin Nybø.

– Det har vist seg svært vanskeleg å betre handelsvilkåra for norsk sjømat i Europa. Det har ikkje skjedd reelle betringar sidan EØS-avtalen blei iverksett for meir enn 25 år sidan. Når det no har opna seg eit vindauge for å forhandle ein ny frihandelsavtale med ein av dei største handelspartnarane våre i Europa, skriver Fiskarlaget og Sjømat Norge i et brev til Statsministerens kontor.

Bakgrunnen er handelsavtalen med Storbritannia. Sjømat Norge og Fiskarlaget gjentar i brevet at de nå forventer at uttalte mål om at sjømatnæringen skal bli prioritert blir hørt.

I brevet, som er signert Geir Ove Ystmark og Otto Gregussen, står det følgende:

Den europeiske marknaden er berebjelken for sjømatnæringa i Norge. EU og Storbritannia representerer med sine 500 millionar innbyggjarar ein nærmarknad som er heilt avgjerande for den aktiviteten vi har nasjonalt, både innanfor villfisk og oppdrett. Vi har geografisk nærheit til den største, best betalande og politisk mest stabile sjømatmarknaden i verda.

Utestengt fra «hjemmemarkedet»

Det er difor særleg utfordrande for sjømateksporten når vi møter toll- og kvotehindringar til dette, som i praksis er heimemarknaden vår. Ettersom sjømat, i motsetning til andre industrivarer ikkje er ein del av det frie varebytet i EØS-avtalen er situasjonen at vi møter til dels høg importtoll til EU og Storbritannia, og for fleire produkt er vi utestengde frå desse marknadene, heiter det videre i brevet.

Se Sjømat Norges webinar om Brexit her:

Brevet avsluttes med en forespørsel om et møte med næringsministeren.

Ber om møte med Nybø

«Vi har difor denne veke på nytt bedd om eit møte med næringsministeren. Vi meiner likevel at alvoret i saka no er så stort at det er behov for også å rette denne førespurnaden til Statsministeren sitt kontor med ønskje snarleg møte.»

Hele brevet kan du lese her.

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Kristin Alnes
Kristin Alnes
Fagsjef samfunnskontakt og industri
Mobil: 918 23 581

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Sjømat Norge stiller klare krav for innføring av nye vekter

Forventer kraftfulle tiltak for økt bearbeiding

En tapt mulighet for Norge

Lokale lønnsforhandlinger

Plast og havbruk i Trøndelag

– Folk må se mer sjømat i butikken

En seier for økt sjømatkonsum for barn og unge

Sjømat Norge stiller seg bak opprop for fiskerihavnene

Sjømat Norge anker dommen i saken mot Sildelaget

Invitasjon til årsmøte i OURO