I 2014 er fristene for å søke midler fra Havbruksnæringens Miljøfond satt til 15. februar og 15. august. Fondet tildeler midler til elveeiere og andre aktører som vil sette inn gode tiltak for utfisking og overvåkning av rømt oppdrettsfisk i elv.

Dermed videreføres ordningen med to søknadsrunder i året, men på tidligere tidspunkter enn foregående år. Dette gjør det mulig å behandle innkomne søknader før laksesesongen starter, og på høstparten.

Hovedtildelingene fra Miljøfondet skal skje gjennom disse to årlige søknadsrundene, men det legges også opp til at det kan tildeles midler til andre tidspunkter for å bli mer operativt i forhold til spesielle situasjoner.

 

Om Miljøfondet

Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømming av fisk. Selv om rømmingstallene er betydelig redusert over de siste årene, er det fremdeles hendelser hvor det rømmer fisk. Næringen ønsker å rydde opp etter seg, og Miljøfondet har vist seg å være et viktig og effektivt bidrag til dette.

Miljøfondet består av innsamlede midler fra lakseselskapene, og har så langt bidratt til en rekke utfiskings- og overvåkningstiltak i regi av kunnskapsmiljøer, elveeiere og andre aktører.

Det gis årlig midler både på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge samt til nasjonale prosjekter. Fondet har også bidratt med støtte til sporings- og identifikasjonsprosjekter, til kartlegging av vandringsmønster til rømt laks.

Les også: Undersøkelser av over 26.000 laks viser lavt innslag av rømt fisk

 

Slik søker du

Informasjon om vilkår, krav til søknader og adressering finnes på denne siden:

http://fhl.no/miljofondet-slik-soker-du-om-midler/

Det er en forutsetning at prosjektene gjennomføres i henhold til regelverk og tillatelser. Vi ønsker å prioritere prosjekter som inkluderer undersøkelser også etter endt sportsfiskesesong og som inkluderer skjellanalyser.

Miljøfondet ble åpnet i 2011 og var opprinnelig et treårig tiltak som utløp i 2013. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har besluttet å videreføre ordningen fra 2014.

Siden starten har Miljøfondet bevilget 20 millioner kroner til tiltak i 68 elver fordelt over hele landet.

 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør næringsutvikling og samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Are Kvistad
Are Kvistad
Kommunikasjonsdirektør
Mobil: 478 07 910

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Teknologi- og servicekonferansen 2019

Etablerer ordførerdialog

Hvordan kan vi opprettholde aktivitet?

Seminar om digitalisering

Algerammet næring møter minister

Hva vet vi om algene?

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai