Lakseoppdretterne har hittil i år gitt 7,3 millioner kroner til tiltak for å ta ut rømt laks fra elvene og til utvikling av metode for å sporing av rømt laks. De siste tre årene har Havbruksnæringens miljøfond bevilget over 27 millioner til tiltak i omlag 90 vassdrag.

– Undersøkelser som både forskerne og havbruksnæringen står bak dokumenterer at innslaget av rømt laks i elvene går ned. Dette er gledelig og viser at både arbeidet med bedre rømmingssikring og uttak av rømlinger gir resultater over tid, sier Roar Paulsen i Havbruksnæringens miljøfond.

Regionale og nasjonale tiltak
Miljøfondet består av innsamlede midler fra havbruksselskapene og støtter elveeiere, andre villaksinteresser og kunnskapsmiljøer som søker om prosjektmidler for å ta ut rømt fisk og overvåkning av vassdrag. I prioriteringen legger fondet vekt på innspill fra bl.a. fiskeri- og miljøforvaltningen. I hovedsak tildeles det midler to ganger i året, i tillegg kan det bevilges midler utenom de ordinære søknadsrundene hvis situasjonen tilsier det. Det er regionale styringsgrupper i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet, og i tillegg blir en tredjedel brukt til nasjonale tiltak.

Nye 7,3 millioner
Etter første søknadsrunde i 2014 er det bevilget 7,3 millioner kroner fra fondet, fordelt på nasjonale og regionale prosjekter.

Havbruksnæringen har siden miljøløftet ble lansert i 2011 arbeidet med å utrede og finne metoder som kan spore rømt oppdrettslaks tilbake til eier. Av de metoder som er utredet, er det bestemt å satse på naturens egne mineraler som avsettes i fiskeskjellene, også kalt geoelementer. Ved å etablere en database med analyseresultater fra skjell fra oppdrettslaks i settefiskanlegg og matfiskanlegg kan resultatene sammenlignes med analyser av skjell fra rømt oppdrettslaks. Dette skal gjøre det mulig å spore den rømte fisken tilbake til havbruksselskapet som satte ut fisken.

Metoden skal nå testes ut i stor skala. Fra miljøfondet nasjonalt er det bevilget 5 millioner til formålet i 2014 og 2015. I tillegg vil prosjektet være delfinansiert av havbruksselskaper som deltar i utprøvingen.

I tillegg vurderer Miljøfondet å gi midler til formidlingstiltak om hvordan en visuelt kan skille rømt laks og villaks.

Regionale fond
I Nord-Norge er det bevilget totalt 7,9 millioner kroner siden fondet ble etablert i 2011. Hittil i år er det bevilget 2,3 millioner til 4 prosjekter. Flere av prosjektene har fått midler fra miljøfondet tidligere, og er derfor en videreføring fra tidligere år. Prosjektene omfatter overvåkning og uttak av oppdrettsfisk i utvalgte elver i Nordland, Troms og Finnmark.

I Midt-Norge er det hittil bevilget 5,7 millioner kroner. Så langt i år er det ikke bevilget midler til konkrete tiltak, men to prosjekter er nå under vurdering. Det kan derfor bli bevilget midler til disse.

På Vestlandet er det hittil bevilget 3,3 millioner kroner. Så langt i 2014 er det bevilget 300.000 kroner til overvåkning og uttak av oppdrettslaks i Glomma, Nausta, Gaula og Bjerkreimselva. Ytterligere to prosjekter er for tiden under vurdering og kan bli tildelt midler.

Flere innkomne søknader er under behandling og bevilgningen i denne søknadsrunden vil derfor trolig økes.

Stort datagrunnlag
– Prosjektene som utføres av elveeiere og ulike kompetansemiljøer gir ny og viktig kunnskap og et svært godt datagrunnlag for å vurdere statusen i vassdragene. I 2011 og 2012 ble over 26.000 laks undersøkt og prosjektene viste at innslaget av rømt fisk er lavt i de aller fleste elver. I tillegg har mange av prosjektene gitt verdifull informasjon om hvordan man kan forbedre overvåkingen i vassdragene, sier Roar Paulsen.

Resultater fra prosjekter gjennomført i 2013 vil bli sammenstilt og publisert av FHL når alle rapporter foreligger. Siden etableringen av Havbruksnæringens miljøfond i 2011 er det nå bevilget totalt 27, 2 millioner kroner som bidrag til tiltak i omlag 90 vassdrag.

* * *

Bevilgninger hittil i 2014 (inkl prosjekttildelinger for 2015)

image001

 

Samlede bevilgninger fra fondet siden 2011

image002

 

 

Vil du vite mer?

 
Aina Valland
Aina Valland
Direktør samfunnskontakt
Mobil: 971 45 777
Roar Paulsen
Roar Paulsen
Lerøy Midt AS
Mobil: 907 20 510

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!