Mellomoppgjøret 2021 vedtatt


Publisert 12.04.2021 av Øyvind André Haram Sjømat Norge Arbeidsliv

LO/YS og NHO kom søndag 11. april til enighet i mekling i mellomoppgjøret 2021, etter mekling 14 timer på overtid.

NB! Saken er oppdatert 12. mai med ny informasjon etter at oppgjøret var endelig vedtatt.

Det ble kun forhandlet om økonomi og resultatet ble et generelt tillegg på kr. 2,25. I tillegg ble det gitt et såkalt lavlønnstillegg på kr. 1, for overenskomster med et lønnsnivå under 90 % av industrigjennomsnittet.

Ingen av Sjømat Norges overenskomster omfattes av lavlønnstillegget. Den økonomiske rammen for oppgjøret ble på 2,7 %. Oppgjøret skal nå formelt vedtas og frist for dette er satt til 6. mai.

Se NHOs hjemmesider; https://www.nho.no/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret/artikler/enighet-i-lonnsoppgjoret/

Minstelønnsregulering i Fiskeindustrioverenskomsten med NNN.

Som kjent har Fiskeindustrioverenskomsten en garantilønnsbestemmelse, som årlig regulerer minstelønnen  til 85 % av gjennomsnittsnivået i mat- og drikkeindustrien, se § 3-2 1).

Årets beregninger viser at minstelønnen i år skal økes med kr. 4,25. Dette innebærer at minstelønnssatsen fra 1. april vil øke fra kr. 189,30 til kr. 193,55.

Denne minstelønnshevingen inkluderer det generelle tillegget på kr. 2,25, som ble gitt i årets sentrale forhandlinger mellom LO og NHO. Det vil si at bedriftene først skal gi det generelle tillegget på kr. 2,25 til samtlige. De som etter å ha fått det generelle tillegget blir liggende under ny minstelønnssats, skal heves opp til denne. Virkningstidspunktet for reguleringen er i år 1. april, som følge av at det er et mellomoppgjør.

Vi minner om at ingen regulering skal foretas før oppgjøret er vedtatt (6.mai).

Mellomoppgjøret vedtatt

Mellomoppgjøret er nå vedtatt av LO/YS den 6. mai.

Dette betyr at oppgjøret kan effektueres og at lokale forhandlinger kan starte.

De nye satsene for helligdagsgodtgjørelse i Fiskeindustrioverenskomsten:

Vedlagt følger de nye satsene for helligdagsgodtgjørelse (B-ordningen) og trekkbeløpene ved forsømmelse av arbeid, jf. § 9-1 i overenskomsten:

Voksne arbeidereUnge arbeidere
Timesats8,418,17
Trekkbeløp17041648

I forbindelse med mellomoppgjøret er det gjennomført forhandlinger med Industri Energi om justering av overenskomstens minstelønnssatser, samt overtids- og skiftsstatser i hht. bestemmelsene i Overenskomst for fiskemel-og fiskefôrindustrien. Protokollen følger vedlagt.

Vil du vite mer?

 
Rune Dyrvik
Rune Dyrvik
Fagsjef arbeidsliv/advokat
Mobil: 926 85 886

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Vinterens nye minstepriser

Sjømat Norge foreslår midlertidig overgangsordning til ny lakseskatt

Bruk av normprisråd

Regjeringen kompenserer

Medlemsmøte industri og handel

For viktig til å bli parantes

Sjømatorganisasjonene anmodet om å stille i møte i Finansdepartementet

Kurs i rømmingssikring

1384 permisjonsvarler

Vil ha mer bearbeiding