EU ser nå nærmere på metoder for fastsettelse av fotavtrykk fra alle produkter inkludert mat. Et pilotprosjekt peker på flere utfordringer med å lage et regelverk for avtrykk for fiskeprodukter.

Prosjektet har levert en komplett PEF-analyse av sjømatprodukter fra marint oppdrett og demersalt og pelagisk fisk, samt en anbefaling for innholdet i en PEFCR for marin fisk. Dette er dokumentert i rapporten Marine Fish PEFCR: Screening and recommendations (Hognes and Stenwig, 2016).

Rapporten er finansiert av FHF og har prosjektnr 900904 – Produktkategoriregler for miljøfotavtrykk av sjømat i EU-markedet.

Rapporten er positivt mottatt av EU sitt miljødepartement (Directorate-General for Environment). Tilbakemeldingene er at det er et metodisk godt arbeid og et nyttig bidrag til et fremtidig regelverk for sjømatprodukter. Den eksterne kvalitetssikringen samt den offentlige høringen ga også analysene gode skussmål.

Screening-analysen ga blant annet følgende konklusjoner og anbefalinger:

  • Analysen bekreftet tidligere analyser, for det meste klimaspor, om hva som er de viktigste miljøaspektene for fiskeprodukter. For fiskede produkt er forbruk av drivstoff i fisket viktig, og for marint oppdrett av fisk er produksjonen av fôr spesielt viktig. Det ble identifisert et behov for å øke presisjonen på data for forpakningsmaterialer brukt i fiskeproduktenes livsløp og kunnskap om hvordan disse materialene avhendes. Det ble også pekt på at dersom livsløpet forårsaker anaerob nedbrytning kan biologisk karbon, i form av metan, utgjøre et viktig klimaaspekt.
  • Hele livsløpet til sjømaten, fra produksjon av fôringredienser (fiske og landbruk) og fiske og frem til og med forbruk gir relevante bidrag til miljøfortavtrykket til en eller flere påvirkningskategorier.
  • Arbeidet med analysen viser at det er et stort behov for data som dekker alle de ulike teknologiene, metodene og geografiske sektorene som utgjør sjømatproduksjonen som forsyner EU-markedet. Slike data er nødvendig både for å kunne utvikle et sjømatspesifikt regelverk og for kostnadseffektiv bruk av PEF-metoden for sjømat. Alternativet til databaser er at hver enkelt aktør som vil beregne miljøfotavtrykk må samle data for hele produktets livsløp.

Vil du vite mer?

 
Henrik Stenwig
Henrik Stenwig
Direktør miljø og helse
Mobil: 918 20 072

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Behov for tilstedeværelse og tilsyn

Sperre attvald

Åpner for arbeidstakere fra EØS-området

Generalforsamling i Sjømat Norge

Brev til NFD, verdien av godt fungerande kredittforskringar for sjømateksporten

Nasjonal veileder om lokale karantenebestemmelser

Endring i produksjonsfisk-bestemmelsene er ikke aktuelt i dag

Forkastelig å utnytte en krevende situasjon

Klargjørende rundskriv om karantenebestemmelser ved passering av grensen til Norge

Anleggsinspeksjoner og miljøundersøkelser kan utsettes