- Vi er ikke tjent med at pris på vekst maksimeres. Det er til hinder for å øke verdiskapningen og bedre konkurransekraften, sier Jon Arne Grøttum og Sjømat Norge i sitt høringssvar til regjeringens høringsrunde om havbruksvekst.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 7. mars ut høringsbrev om innspill på innretning til tildeling av tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Sjømat Norge skriver i sitt svar at forslagene i høringsbrevet kan virke i mot sin hensikt.

FHL/Siv Dolmen

– Auksjoner er vel og bra, men for høye priser kan virke mot sin hensikt, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge Jon Arne Grøttum. FOTO: Sjømat Norge/Siv Dolmen

– Vi mener regjeringen burde i sin vurdering av prisfastsettelse i større grad vektlagt mulighet for verdiskapning for norsk havbruksnæring i henhold til det som er gitt som formål i forskriften og viser til brevet, sier direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum og viser til følgende setning i høringsbrevet.

«Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten».

Sjømat Norge er i stor grad enig i prinsippene som er lagt til grunn for gjennomføring av auksjonene.

Bra for de mindre
I tidligere høringsbrev har en lagt vekt på at bedrifter som har bidratt til at et område blir grønt etter det såkalte trafikklyssystemet, i større grad skal gis tilgang til å kjøpe den veksten som blir gjort tilgjengelig til en fast pris. I dagens ordning omsettes 2/3 av veksten på auksjon av høystbydende uten at kjøper på noen måte har bidratt i den kollektive innsatsen for å få området grønt.

Sjømat Norge foreslår at dette gjennomføres ved at budgiverne på forhånd definerer grupper av to bestemte produksjonsområder som man ønsker å bytte mellom gjennom auksjonen. Denne tilnærmingen er også i tråd med departements ønske om å legge til rette for en auksjonsform som på en god måte ivaretar mindre aktører.

 Sjømat Norge vektlegge ellers i sitt høringsbrev følgende punkter:

 

  • Dersom det ved auksjonens slutt viser seg at det er ufordelt tillatelseskapasitet bør det vurderes om denne tillatelseskapasiteten bør tilbys aktører som oppfyller kravene etter «§ 12-unntaket» for lokaliteter i det aktuelle produksjonsområdet. Dersom departementet likevel ikke velger en slik løsning bør det vurderes om denne kapasiteten bør tilbys proratarisk til vinnerne i de aktuelle produksjonsområdene til auksjonsprisen satt i den nest siste auksjonsrunden med prisøkning.
  • Vi mener imidlertid at det er tilstrekkelig med «dokumentasjon på betalingsevne» tilsvarende som i tildelingsrunden i 2013. Departementet har foreslått at samtlige aktører må stille bankgaranti for å delta i auksjonen. Bankgaranti utgjør en kostnad som det ikke er nødvendig å pålegge aktører som på andre måter er i stand til å dokumentere betalingsevne.
  • Akvakulturloven med forskrifter stiller krav til kompetanse mv. for å drive akvakultur. Departementet bør vurdere hvorvidt tilsvarende krav bør fotusettes for å delta i auksjonen.
  • Sjømat Norge støtter prinsippet om at det gis anledning til å by på mindre kvantum enn det som hittil har vært konvensjonelle tillatelsesstørrelser. Dette gir fleksibilitet for oppdretterne, og mulighet til å tilpasse sine bud til deres preferanser

 

Du kan lese hele høringsbrevet her, eller laste ned dokumentet til venstre i nettsaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

Fakta om «dødsalgen»

Rammen for lokale forhandlinger

Statsminister med hjerte for sjømat

Enklere rutiner for sjømateksport fra 21. mai

Landskonferansen restaurant og matfag

Medlemsmøte Industri

Resultatet av tariffoppgjøret 2019

Stine styrker Sjømat Norge i nord

Hvilke miljøfotavtrykk bør være fra sjømat?

Mindre rømt fisk i elvene