- Vi er ikke tjent med at pris på vekst maksimeres. Det er til hinder for å øke verdiskapningen og bedre konkurransekraften, sier Jon Arne Grøttum og Sjømat Norge i sitt høringssvar til regjeringens høringsrunde om havbruksvekst.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 7. mars ut høringsbrev om innspill på innretning til tildeling av tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Sjømat Norge skriver i sitt svar at forslagene i høringsbrevet kan virke i mot sin hensikt.

FHL/Siv Dolmen

– Auksjoner er vel og bra, men for høye priser kan virke mot sin hensikt, sier direktør for havbruk i Sjømat Norge Jon Arne Grøttum. FOTO: Sjømat Norge/Siv Dolmen

– Vi mener regjeringen burde i sin vurdering av prisfastsettelse i større grad vektlagt mulighet for verdiskapning for norsk havbruksnæring i henhold til det som er gitt som formål i forskriften og viser til brevet, sier direktør for havbruk, Jon Arne Grøttum og viser til følgende setning i høringsbrevet.

«Forskriften skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en miljømessig bærekraftig utvikling og bidra til verdiskaping på kysten».

Sjømat Norge er i stor grad enig i prinsippene som er lagt til grunn for gjennomføring av auksjonene.

Bra for de mindre
I tidligere høringsbrev har en lagt vekt på at bedrifter som har bidratt til at et område blir grønt etter det såkalte trafikklyssystemet, i større grad skal gis tilgang til å kjøpe den veksten som blir gjort tilgjengelig til en fast pris. I dagens ordning omsettes 2/3 av veksten på auksjon av høystbydende uten at kjøper på noen måte har bidratt i den kollektive innsatsen for å få området grønt.

Sjømat Norge foreslår at dette gjennomføres ved at budgiverne på forhånd definerer grupper av to bestemte produksjonsområder som man ønsker å bytte mellom gjennom auksjonen. Denne tilnærmingen er også i tråd med departements ønske om å legge til rette for en auksjonsform som på en god måte ivaretar mindre aktører.

 Sjømat Norge vektlegge ellers i sitt høringsbrev følgende punkter:

 

  • Dersom det ved auksjonens slutt viser seg at det er ufordelt tillatelseskapasitet bør det vurderes om denne tillatelseskapasiteten bør tilbys aktører som oppfyller kravene etter «§ 12-unntaket» for lokaliteter i det aktuelle produksjonsområdet. Dersom departementet likevel ikke velger en slik løsning bør det vurderes om denne kapasiteten bør tilbys proratarisk til vinnerne i de aktuelle produksjonsområdene til auksjonsprisen satt i den nest siste auksjonsrunden med prisøkning.
  • Vi mener imidlertid at det er tilstrekkelig med «dokumentasjon på betalingsevne» tilsvarende som i tildelingsrunden i 2013. Departementet har foreslått at samtlige aktører må stille bankgaranti for å delta i auksjonen. Bankgaranti utgjør en kostnad som det ikke er nødvendig å pålegge aktører som på andre måter er i stand til å dokumentere betalingsevne.
  • Akvakulturloven med forskrifter stiller krav til kompetanse mv. for å drive akvakultur. Departementet bør vurdere hvorvidt tilsvarende krav bør fotusettes for å delta i auksjonen.
  • Sjømat Norge støtter prinsippet om at det gis anledning til å by på mindre kvantum enn det som hittil har vært konvensjonelle tillatelsesstørrelser. Dette gir fleksibilitet for oppdretterne, og mulighet til å tilpasse sine bud til deres preferanser

 

Du kan lese hele høringsbrevet her, eller laste ned dokumentet til venstre i nettsaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du vite mer?

 
Geir Ove Ystmark
Geir Ove Ystmark
Administrerende direktør
Mobil: 481 27 155
Jon Arne Grøttum
Jon Arne Grøttum
Direktør havbruk
Mobil: 920 41 804

Vil du lese mer?

Previous articles arrow. Next articles arrow.

SMAK 2020

Mengden legemidler brukt mot lakselus ikke vesentlig endret i 2019

– Vi vil skape flere skattebetalere

– To røde soner, er to for mye

Sjømat Norges Årsarrangement 2020

NHOs HMS-dag

Fiskehelsepersonell sammen i kampen mot lusen

Fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen kommer til Kyst, Fisk og Framtid

Årssamling i midt, Trondheim

Matsvinnsreduksjon er et viktig klimatiltak – Bli med!